Câu hỏi Nguồn cấp dữ liệu podcast có thể được xuất từ ​​Rhythmbox không?


Nguồn cấp dữ liệu podcast có thể được xuất từ ​​Rhythmbox không? Tôi giống như danh sách tất cả các địa chỉ nguồn cấp dữ liệu rss mà tôi đã đăng ký. Cảm ơn.


2
2018-03-21 08:04


gốc
Các câu trả lời: