Câu hỏi làm thế nào để vô hiệu hóa các mục menu với… mở rộng trong Firefox?


tôi muốn vô hiệu hóa các mục menu có phần mở rộng (chấm), tức là 3 dấu chấm. như Gửi liên kết, Lưu trang dưới dạng.


2
2018-02-15 11:25


gốc


@DK Bose bạn có thể vui lòng kiểm tra một lần. - sriraj
Tôi đã chỉnh sửa câu trả lời cho câu hỏi ban đầu của bạn (askubuntu.com/questions/420772/…). - DK Bose
@DK Bose Cảm ơn rất nhiều .. - sriraj


Các câu trả lời: