Câu hỏi Cài đặt libgtk-x11-2.0.so.0 trong Ubuntu 15.04


Tôi đang cố gắng để cài đặt opencv trên máy chủ Ubuntu 15.04 của tôi. Tôi đang sử dụng conda quản lý gói.

conda install -c https://conda.binstar.org/menpo opencv3

Khi tôi thử nhập cv2, gói Python, tôi nhận được lỗi sau.

ImportError: libgtk-x11-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory

Làm thế nào để cài đặt phụ thuộc này? Tôi đã thử cài đặt apt-get libgtk-x11-2.0.so.0 nhưng nó dường như không tồn tại.

Cảm ơn!


13
2018-04-24 03:07


gốc
Các câu trả lời:


Ít nhất trong Ubuntu 16.04, libgtk2.0-0 chứa đựng libgtk-x11-2.0.so.0, do đó, công trình này:

apt-get install libgtk2.0-0

17
2018-05-02 10:46nó hoạt động. cảm ơn. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để đến đây - zono
CHIA SẺ. Tôi chỉ sao chép apt-get install libgtk2.0- và điều đó đã xóa gần như tất cả hệ thống của tôi. - Ondra Žižka
Đã không hoạt động trong Ubuntu 18.04. - Ondra Žižka