Câu hỏi Thêm mục nhập để đăng nhập trình đơn người dùng để thực thi lệnh trực tiếp


Tôi muốn thêm một mục vào trình đơn đăng nhập của mình để thực thi và chạy một chương trình với bất kỳ tham số nào mà tôi chỉ định. Tôi mơ hồ nhận thức nó là có thể, nhưng không hoàn toàn chắc chắn như thế nào.

Là một lưu ý phụ, tôi muốn đặc biệt làm cái này với mục nhập.


2
2017-11-21 20:54


gốc
Các câu trả lời: