Câu hỏi Lõi chỉ được bán khi nhận SIGQUIT


Học về tín hiệu, tôi phát hiện ra rằng gọi <stdlib.h> chức năngabort(void); trong một chương trình C, gần bằng với việc nâng cao SIGABRT tín hiệu, không tạo ra core tập tin trên Ubuntu 13.04 của tôi mặc dù đã thiết lập ulimit -c đến unlimited và nhận được core dumped thông điệp.

Theo dõi signal(7) manpage, tôi đã giết một phiên bản đang chạy yes với tất cả các tín hiệu được đánh dấu bằng Core cờ, có hành động mặc định được tuyên bố là chấm dứt quá trình và bán phá giá lõi.

Trong số tất cả các tín hiệu được đề cập (SIGILL, SIGABRT, SIGFPE, SIGSEGV, SIGBUS, SIGSYS, SIGTRAP, SIGXCPU, SIGXFSZ, SIGIOT, SIGQUIT), tuy nhiên, chỉ SIGQUIT gây ra sự sáng tạo core tập tin.

Đây có phải là tài liệu và / hoặc hành vi có thể định cấu hình hay không?


2
2017-10-16 09:40


gốc


Một chút giới thiệu nên hữu ích trong quan điểm của tôi cho một người không biết những gì bạn đang cố gắng thực hiện. - Aditya
Tốt suy nghĩ, tôi đã thêm một giới thiệu. - Witiko


Các câu trả lời: