Câu hỏi Sự khác biệt giữa good_sites và trusted_sites là gì?


Các squid.conf tập tin chứa hai danh sách các tên miền được phép, nhưng tôi không hoàn toàn hiểu được sự khác biệt giữa hai danh sách, một được gọi là good_sites và cái kia được gọi là trusted sites, bên dưới là phần của squid.conf mà tôi đang đề cập đến:

acl good_sites dstdomain "/etc/squid3/good_sites"
http_access allow good_sites

acl trusted_sites dstdomain "/etc/squid3/trusted_sites"
http_reply_access allow trusted_sites

Bất kỳ ý tưởng?


2
2017-08-28 20:43


gốc
Các câu trả lời: