Câu hỏi Ctrl + alt + F1 sẽ không đăng nhập


Tôi đang có một "chạy ở chế độ đồ họa thấp" mà sẽ không bao giờ đưa tôi đến một màn hình đăng nhập. Khi tôi nhập lệnh giết, nhập tên đăng nhập và mật khẩu của tôi, nó sẽ hiển thị dấu ngày tháng và thời gian ngay lập tức, sau đó trả lại cho tôi dòng văn bản "enter login". Tôi không thể khởi động vào chế độ phục hồi bằng cách khởi động với Shift, hoặc thậm chí thông qua bios. Có cách nào tôi có thể sửa lỗi này mà không có đĩa khởi động không?


2
2017-08-14 06:29


gốc


Bump nó. Xin một số lời khuyên! - Thor


Các câu trả lời: