Câu hỏi My-Weather-Indicator lựa chọn thay thế?


Tôi vừa gỡ bỏ applet "My-Weather-Indicator" ... applet này thực sự rất tuyệt, nhưng một hoặc hai lần một ngày bị treo trên ubuntu 12.10 của tôi, vì vậy tôi quyết định xóa nó đi.

Có phương án hợp lệ nào không? Tôi chỉ cần một applet chỉ báo thời tiết đơn giản

Cảm ơn :)


2
2018-04-01 00:32


gốc


Có thể trùng lặp? askubuntu.com/questions/44086/… - fossfreedom♦
Không phải như vậy trùng lặp, vì tôi đang tìm kiếm một thay thế .. - Luca D'Amico
... và chỉ báo thời tiết không thay thế? - fossfreedom♦
oh tôi đã thử nhưng tôi vẫn gặp vấn đề với nó. Có một số lỗi đã biết: / - Luca D'Amico
Chỉ báo thời tiết @fossfreedom không thay thế vì chúng ngừng phát triển (xem launchpad.net/weather-indicator). Tôi đang tìm kiếm một thay thế cho cả hai chỉ số này quá bởi vì cả hai loại là lỗi thời. - rearlight


Các câu trả lời: