Câu hỏi 12.04 là chậm sau khi xóa Xauthority và cài đặt lại xorg?


Tôi đã có một vấn đề đăng nhập vào hệ thống và tìm thấy một giải pháp ở đây.

Nhưng bây giờ tôi có một cái khác, sau đó là hệ thống chậm. Theo tôi, nó đi kèm với việc cài đặt lại xorg. Khi tôi cố gắng mở một cái gì đó phải mất 3 lần nữa.

Ai đó có thể giúp tôi nhưng, mà không cần cài đặt lại hệ thống, đó là giải pháp cuối cùng?


2
2017-09-04 05:12


gốc
Các câu trả lời: