Câu hỏi CronJob không hoạt động như mong đợi


Tôi tạo ra một dòng cronjob cho crontab -e với Máy phát điện Crontab:

* */2 * * * curl http://www.example.com/cron.php >/dev/null 2>&1

Tôi đã hy vọng rằng nó sẽ chạy mỗi 2 giờ. Nhưng trong máy chủ Amazon của tôi, cùng một dòng chạy mỗi 2 phút thay vì 2 giờ. Có gì sai với dòng trên? Ai đó có thể hướng dẫn tôi không?

Cảm ơn trước!


1
2017-10-29 13:17


gốc
Các câu trả lời:


Bạn nên sử dụng 0 */2 * * * istead * */2 * * *.


3
2017-10-29 13:23+1 Cảm ơn tôi sẽ kiểm tra và cho bạn biết sớm. :) - Praveen Kumar Purushothaman