Câu hỏi Sự khác biệt giữa gói git-man và git-doc là gì?


Họ là những điều tương tự? Là git-doc lỗi thời?

Ngoài ra làm thế nào tôi có thể tìm thấy thông tin về các gói trên apt?


1
2018-04-14 13:28


gốc
Các câu trả lời:


Sự khác biệt:

  • git-man chứa đựng các tập tin cho man git.

  • git-doc chứa đựng các tập tin để được trợ giúp định dạng html.


2
2018-04-14 13:35Làm cách nào để sử dụng git-doc? Tôi chỉ cần chạy nó như một lệnh? - Keo
Bạn có thể đọc nó bằng trình duyệt web - xdg-open /usr/share/doc/git-doc/index.html . - N0rbert