Câu hỏi Làm thế nào để sửa chữa máy chủ web trên ubuntu 16.04 LTS 500 eror khi chạy script php? [đã đóng]


Tôi sử dụng LAMP như một máy chủ web, tại sao tôi nhận được 500 lỗi khi tôi sai trong chỉ cần viết mã php? Mặc dù chỉ có một vài sai lầm. thí dụ: <php if($blabla){ echo "superhero"; Tôi chỉ quên đóng nó nhưng tại sao 500 lỗi trực tiếp? `


1
2018-04-30 19:20


gốc
Các câu trả lời:


Sự hiểu biết của tôi là Mã phản hồi HTTP 500 giống như mã lỗi chung có liên quan đến trang HTML của bạn. Nếu bạn muốn mã lỗi liên quan đến mã PHP của bạn thì có lẽ tốt nhất để chạy mã của bạn thông qua một IDE tương thích PHP hoặc thậm chí từ dòng lệnh php myapp.php


2
2018-04-30 21:02