Câu hỏi Ứng dụng ghi chú sử dụng giao thức IMAP


Tôi đang tìm ứng dụng ghi chú sử dụng giao thức IMAP để tôi có thể đồng bộ hóa ghi chú mà tôi đã tạo trên tài khoản Google của mình bằng Thiết bị Apple. Tôi đang sử dụng Ubuntu Mate và Linux Mint. Cảm ơn.


1
2017-08-08 19:53


gốc
Các câu trả lời:


Có một plugin cho Thunderbird, đặc biệt cho Ghi chú IMAP của iOS:

https://addons.mozilla.org/en-us/thunderbird/addon/ios-imap-notes/

enter image description here

Cài đặt:

  1. Tải xuống và lưu tệp vào đĩa cứng của bạn.
  2. Trong Mozilla Thunderbird, mở Tiện ích bổ sung từ trình đơn Công cụ.
  3. Từ nút tùy chọn bên cạnh trường tìm kiếm bổ trợ, chọn "Cài đặt Add-on From File ..." và tìm tiện ích đã tải xuống.

2
2017-11-30 11:51