Câu hỏi Postfix Dovecot SASL xác thực không được kích hoạt / làm việc ubuntu 12.04 máy chủ


Tôi thiết lập Postfix chạy với Dovecot với sự hỗ trợ SASL với các hộp thư ảo trong cơ sở dữ liệu Postgresql và Amavis Clamav và Spamassassin tất cả cùng nhau làm việc

Working = Tôi có thể gửi và nhận email cho cả tài khoản nội bộ và bên ngoài (google). Khi nhận được email, thư được lưu trữ trong hộp thư ảo - /mwdmail/mbox/example.com/test@example.com/

Không làm việc - Tôi không thể telnet đến cổng 25 từ một mạng bên ngoài - tôi nhận được "kết nối từ chối" cũng không làm tôi thấy AUTH LOGIN khi tôi telnet thành công tại địa phương đến cổng 25

Làm cách nào để Dovecot SASL hoạt động?

Dưới đây là các cài đặt của tôi:

 • Bộ định tuyến và tường lửa ufw của tôi mở trên các cổng 80, 433, 25, 110, 143, 465, 587, 993 và 995
 • Phiên bản Postfix là 2.11.0

postconf - m (phía dưới)

btree
cidr
environ
fail
hash
internal
memcache
nis
pcre
pgsql
proxy
regexp
socketmap
static
tcp
texthash
unix

postconf - a  = dovecot
postconf - n bên dưới: - tên miền của tôi đã được đổi thành example.com để bảo mật

alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
broken_sasl_auth_clients = yes
command_directory = /usr/sbin
config_directory = /etc/postfix
content_filter = amavis:[127.0.0.1]:10024
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
disable_vrfy_command = yes
dovecot_destination_recipient_limit = 1
enable_original_recipient = no
header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
local_recipient_maps = $virtual_mailbox_maps
local_transport = virtual
mail_owner = mwdpost
mailbox_size_limit = 0
mailq_path = /usr/bin/mailq
manpage_directory = /usr/local/man
mydestination = example.com, localhost.com, localhost
mydomain = example.com
myhostname = example.com
mynetworks = 192.168.0.0/24, 127.0.0.0/8
mynetworks_style = host
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = no
recipient_delimiter = +
relay_domains = proxy:pgsql:/etc/postfix/pgsql/relay_domains.cf
relayhost =
setgid_group = mwdpdrop
smtp_tls_security_level = may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtp_use_tls = yes
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
smtpd_client_restrictions = permit_sasl_authenticated, reject_rbl_client zen.spamhaus.org, reject_rbl_client sbl.spamhaus.org, reject_rbl_client blackholes.easynet.nl
smtpd_delay_reject = yes
smtpd_helo_required = yes
smtpd_relay_restrictions = reject_sender_login_mismatch, permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, reject_unauth_destination
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_tls_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sender_login_maps = hash:/etc/postfix/sasl/controlled_envelope_senders
smtpd_sender_restrictions = permit_sasl_authenticated, reject_unknown_sender_domain, permit_mynetworks
smtpd_tls_auth_only = yes
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-mail.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-mail.key
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_mandatory_ciphers = medium
smtpd_tls_mandatory_protocols = SSLv3, TLSv1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_security_level = may
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
smtpd_use_tls = yes
tls_random_source = dev:/dev/urandom
virtual_alias_maps = proxy:pgsql:/etc/postfix/pgsql/virtual_alias_map.cf
virtual_gid_maps = static:3205
virtual_mailbox_base = /mwdmail/mbox
virtual_mailbox_domains = proxy:pgsql:/etc/postfix/pgsql/virtual_domain_map.cf
virtual_mailbox_limit = 512000000
virtual_mailbox_maps = proxy:pgsql:/etc/postfix/pgsql/virtual_mailbox_map.cf
virtual_minimum_uid = 3205
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
virtual_uid_maps = static:3205

Postfix Master.cf (tệp postconf -M) =

# SMTP on port 25, unencrypted.
smtp   inet n    -    -    -    -    smtpd -v

smtpd   pass -    -    -    -    -    smtpd -v

# SMTP with TLS on port 587.
submission inet n - - - - smtpd -v
 -o smtpd_tls_security_level=encrypt
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o smtpd_sasl_type=dovecot
 -o smtpd_sasl_path=private/auth
 -o smtpd_sasl_security_options=noanonymous
 -o smtpd_sasl_local_domain=$myhostname
 -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
 -o smtpd_sender_login_maps=hash:/etc/postfix/sasl/controlled_envelope_senders
# -o smtpd_sender_login_maps=hash:/etc/postfix/virtual
 -o smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch
 -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject

# SMTP over SSL on port 465.
smtps   inet n    -    -    -    -    smtpd -v
 -o syslog_name=postfix/smtps
 -o smtpd_tls_wrappermode=yes
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o smtpd_tls_auth_only=yes
 -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject_unauth_destination,reject
 -o smtpd_sasl_security_options=noanonymous,noplaintext
 -o smtpd_sasl_tls_security_options=noanonymous

#628    inet n    -    -    -    -    qmqpd
pickup  fifo n    -    -    60   1    pickup
 -o content_filter=
 -o receive_override_options=no_header_body_checks
cleanup  unix n    -    -    -    0    cleanup
qmgr   fifo n    -    n    300   1    qmgr
#qmgr   fifo n    -    n    300   1    oqmgr
tlsmgr  unix -    -    -    1000?  1    tlsmgr
rewrite  unix -    -    -    -    -    trivial-rewrite
bounce  unix -    -    -    -    0    bounce
defer   unix -    -    -    -    0    bounce
trace   unix -    -    -    -    0    bounce
verify  unix -    -    -    -    1    verify
flush   unix n    -    -    1000?  0    flush
proxymap unix -    -    n    -    -    proxymap
proxywrite unix -    -    n    -    1    proxymap
smtp   unix -    -    -    -    -    smtp
relay   unix -    -    -    -    -    smtp
#    -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq   unix n    -    -    -    -    showq
error   unix -    -    -    -    -    error
retry   unix -    -    -    -    -    error
discard  unix -    -    -    -    -    discard
local   unix -    n    n    -    -    local
virtual  unix -    n    n    -    -    virtual
lmtp   unix -    -    -    -    -    lmtp
anvil   unix -    -    -    -    1    anvil
scache  unix -    -    -    -    1    scache

# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
#
dovecot  unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=DRhu user=mwdvm:mwdvm argv=/usr/bin/vendor_perl/spamc -f -e /usr/lib/dovecot/deliver -f ${sender} -d ${recipient}

uucp   unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)

#
# Other external delivery methods.
#
ifmail  unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp   unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix -    n    n    -    2    pipe
 flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman  unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
 ${nexthop} ${user}

# The next two entries integrate with Amavis for anti-virus/spam checks.
amavis   unix  -    -    -    -    3    smtp
 -o smtp_data_done_timeout=1200
 -o smtp_send_xforward_command=yes
 -o disable_dns_lookups=yes
 -o max_use=20
127.0.0.1:10025 inet  n    -    -    -    -    smtpd
 -o content_filter=
 -o local_recipient_maps=
 -o relay_recipient_maps=
 -o smtpd_restriction_classes=
 -o smtpd_delay_reject=no
 -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
 -o smtpd_helo_restrictions=
 -o smtpd_sender_restrictions=
 -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
 -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining
 -o smtpd_end_of_data_restrictions=
 -o mynetworks=192.168.0.0/32,127.0.0.0/8
# -o mynetworks=0.0.0.0
 -o smtpd_error_sleep_time=0
 -o smtpd_soft_error_limit=1001
 -o smtpd_hard_error_limit=1000
 -o smtpd_client_connection_count_limit=0
 -o smtpd_client_connection_rate_limit=0
 -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks
#
#
##############
# Integration with Dovecot - hand mail over to it for local delivery, and
# run the process under the vmail user and mail group.
dovecot   unix  -    n   n    -    -  pipe
 flags=DRhu user=mwdvm:mwdvm argv=/usr/lib/dovecot/dovecot-lda -d $(recipient)

CẬP NHẬT

 • Anders Klaer - Cảm ơn bạn đã cập nhật và mẹo!

 • Đã thêm dòng smtpd trong master.cf và postfix được tải lại, nhưng khi tôi telnet đến cổng 25 cả đến localhost và địa chỉ ip nội bộ của tôi từ một máy khác trên cùng một mạng, mã AUTH LOGIN (SASL "enabled") không có ở đó.

XEM MAIL.LOG bên dưới ....

Jan 28 07:41:54 example spamd[1860]: spamd: server hit by SIGHUP, restarting
Jan 28 07:41:54 example spamd[1860]: spamd: child [1864] killed successfully: interrupted, signal 2 (0002)
Jan 28 07:41:54 example spamd[1860]: spamd: child [1863] killed successfully: interrupted, signal 2 (0002)
Jan 28 07:41:54 example spamd[1860]: logger: removing stderr method
Jan 28 07:41:54 example postfix/pickup[15760]: C407622208B: uid=0 from=<root>
Jan 28 07:41:55 example postfix/cleanup[16769]: C407622208B: message-id=<20140128124154.C407622208B@example.com>
Jan 28 07:41:55 example postfix/qmgr[2413]: C407622208B: from=<root@example.com>, size=1042, nrcpt=1 (queue active)
Jan 28 07:41:55 example postfix/trivial-rewrite[16772]: warning: do not list domain example.com in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains
Jan 28 07:41:55 example postfix/virtual[16775]: C407622208B: to=<mwdadm@example.com>, relay=virtual, delay=0.78, delays=0.54/0.09/0/0.15, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Jan 28 07:41:55 example postfix/qmgr[2413]: C407622208B: removed
Jan 28 07:41:59 example spamd[16768]: spamd: server started on port 783/tcp (running version 3.3.2)
Jan 28 07:41:59 example spamd[16768]: spamd: server pid: 16768
Jan 28 07:41:59 example spamd[16768]: spamd: server successfully spawned child process, pid 16780
Jan 28 07:42:00 example spamd[16768]: spamd: server successfully spawned child process, pid 16781
Jan 28 07:42:00 example spamd[16768]: prefork: child states: IS
Jan 28 07:42:00 example spamd[16768]: prefork: child states: II
Jan 29 03:21:51 example postfix/postfix-script[26285]: error: unknown command: 'quiet-reload'
Jan 29 03:21:51 example postfix/postfix-script[26286]: fatal: usage: postfix start (or stop, reload, abort, flush, check, status, set-permissions, upgrade-configuration)
Jan 29 03:22:02 example postfix/postfix-script[26298]: refreshing the Postfix mail system
Jan 29 03:22:02 example postfix/master[2411]: reload -- version 2.11.0, configuration /etc/postfix
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: name_mask: ipv4
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: inet_addr_local: configured 3 IPv4 addresses
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: process generation: 45 (45)
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: mynetworks ~? debug_peer_list
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: mynetworks ~? fast_flush_domains
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: mynetworks ~? mynetworks
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: relay_domains ~? debug_peer_list
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: relay_domains ~? fast_flush_domains
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: relay_domains ~? mynetworks
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: relay_domains ~? permit_mx_backup_networks
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: relay_domains ~? qmqpd_authorized_clients
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: relay_domains ~? relay_domains
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: connect to subsystem private/proxymap
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: send attr request = open
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: send attr table = pgsql:/etc/postfix/pgsql/relay_domains.cf
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: send attr flags = 0
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/proxymap socket: wanted attribute: status
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: status
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute value: 0
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/proxymap socket: wanted attribute: flags
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: flags
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute value: 16
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/proxymap socket: wanted attribute: (list terminator)
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: (end)
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: dict_proxy_open: connect to map=pgsql:/etc/postfix/pgsql/relay_domains.cf status=0 server_flags=fixed
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: dict_open: proxy:pgsql:/etc/postfix/pgsql/relay_domains.cf
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: permit_mx_backup_networks ~? debug_peer_list
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: permit_mx_backup_networks ~? fast_flush_domains
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: permit_mx_backup_networks ~? mynetworks
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: permit_mx_backup_networks ~? permit_mx_backup_networks
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: send attr request = open
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: send attr table = pgsql:/etc/postfix/pgsql/virtual_mailbox_map.cf
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: send attr flags = 0
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/proxymap socket: wanted attribute: status
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: status
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute value: 0
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/proxymap socket: wanted attribute: flags
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: flags
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute value: 16
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/proxymap socket: wanted attribute: (list terminator)
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: (end)
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: dict_proxy_open: connect to map=pgsql:/etc/postfix/pgsql/virtual_mailbox_map.cf status=0 server_flags=fixed
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: dict_open: proxy:pgsql:/etc/postfix/pgsql/virtual_mailbox_map.cf
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: send attr request = open
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: send attr table = pgsql:/etc/postfix/pgsql/virtual_alias_map.cf
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: send attr flags = 0
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/proxymap socket: wanted attribute: status
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: status
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute value: 0
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/proxymap socket: wanted attribute: flags
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: flags
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute value: 16
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/proxymap socket: wanted attribute: (list terminator)
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: (end)
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: dict_proxy_open: connect to map=pgsql:/etc/postfix/pgsql/virtual_alias_map.cf status=0 server_flags=fixed
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: dict_open: proxy:pgsql:/etc/postfix/pgsql/virtual_alias_map.cf
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: smtpd_access_maps ~? debug_peer_list
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: smtpd_access_maps ~? fast_flush_domains
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: smtpd_access_maps ~? mynetworks
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: smtpd_access_maps ~? permit_mx_backup_networks
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: smtpd_access_maps ~? qmqpd_authorized_clients
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: smtpd_access_maps ~? relay_domains
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: smtpd_access_maps ~? smtpd_access_maps
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: Compiled against Berkeley DB: 5.1.25?
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: Run-time linked against Berkeley DB: 5.1.25?
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: dict_open: hash:/etc/postfix/sasl/controlled_envelope_senders
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: unknown_helo_hostname_tempfail_action = defer_if_permit
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: unknown_address_tempfail_action = defer_if_permit
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: unverified_recipient_tempfail_action = defer_if_permit
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: unverified_sender_tempfail_action = defer_if_permit
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: name_mask: 1
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: auto_clnt_create: transport=local endpoint=private/tlsmgr
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: auto_clnt_open: connected to private/tlsmgr
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: send attr request = seed
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: send attr size = 32
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/tlsmgr: wanted attribute: status
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: status
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute value: 0
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/tlsmgr: wanted attribute: seed
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: seed
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute value: tY2AjIfcnb7dQy7h5HZqAXZra1dZjtiV/wtYGhppqcQ=
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/tlsmgr: wanted attribute: (list terminator)
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: (end)
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: send attr request = policy
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: send attr cache_type = smtpd
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/tlsmgr: wanted attribute: status
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: status
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute value: 0
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/tlsmgr: wanted attribute: cachable
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: cachable
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute value: 0
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/tlsmgr: wanted attribute: timeout
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: timeout
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute value: 3600
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: private/tlsmgr: wanted attribute: (list terminator)
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: input attribute name: (end)
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: fast_flush_domains ~? debug_peer_list
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_string: fast_flush_domains ~? fast_flush_domains
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: auto_clnt_create: transport=local endpoint=private/anvil
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: connection established
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: master_notify: status 0
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: name_mask: resource
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: name_mask: software
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: connect from example.com[127.0.0.1]
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_list_match: example.com: no match
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_list_match: 127.0.0.1: no match
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_list_match: example.com: no match
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_list_match: 127.0.0.1: no match
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: smtp_stream_setup: maxtime=300 enable_deadline=0
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_hostname: example.com ~? 192.168.0.0/24
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_hostaddr: 127.0.0.1 ~? 192.168.0.0/24
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_hostname: example.com ~? 127.0.0.0/8
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: match_hostaddr: 127.0.0.1 ~? 127.0.0.0/8
Jan 29 03:22:20 example postfix/smtpd[26308]: > example.com[127.0.0.1]: 220 example.com ESMTP Postfix
Jan 29 03:22:25 example postfix/smtpd[26308]: < example.com[127.0.0.1]: ehlo mwe
Jan 29 03:22:25 example postfix/smtpd[26308]: match_list_match: example.com: no match
Jan 29 03:22:25 example postfix/smtpd[26308]: match_list_match: 127.0.0.1: no match
Jan 29 03:22:25 example postfix/smtpd[26308]: > example.com[127.0.0.1]: 250-example.com
Jan 29 03:22:25 example postfix/smtpd[26308]: > example.com[127.0.0.1]: 250-PIPELINING
Jan 29 03:22:25 example postfix/smtpd[26308]: > example.com[127.0.0.1]: 250-SIZE 10240000
Jan 29 03:22:25 example postfix/smtpd[26308]: > example.com[127.0.0.1]: 250-ETRN
Jan 29 03:22:25 example postfix/smtpd[26308]: > example.com[127.0.0.1]: 250-STARTTLS
Jan 29 03:22:25 example postfix/smtpd[26308]: > example.com[127.0.0.1]: 250-ENHANCEDSTATUSCODES
Jan 29 03:22:25 example postfix/smtpd[26308]: > example.com[127.0.0.1]: 250-8BITMIME
Jan 29 03:22:25 example postfix/smtpd[26308]: > example.com[127.0.0.1]: 250 DSN
Jan 29 03:22:31 example postfix/smtpd[26308]: < example.com[127.0.0.1]: quit
Jan 29 03:22:31 example postfix/smtpd[26308]: > example.com[127.0.0.1]: 221 2.0.0 Bye
Jan 29 03:22:31 example postfix/smtpd[26308]: match_hostname: example.com ~? 192.168.0.0/24
Jan 29 03:22:31 example postfix/smtpd[26308]: match_hostaddr: 127.0.0.1 ~? 192.168.0.0/24
Jan 29 03:22:31 example postfix/smtpd[26308]: match_hostname: example.com ~? 127.0.0.0/8
Jan 29 03:22:31 example postfix/smtpd[26308]: match_hostaddr: 127.0.0.1 ~? 127.0.0.0/8
Jan 29 03:22:31 example postfix/smtpd[26308]: disconnect from example.com[127.0.0.1]
Jan 29 03:22:31 example postfix/smtpd[26308]: master_notify: status 1
Jan 29 03:22:31 example postfix/smtpd[26308]: connection closed
Jan 29 03:22:31 example postfix/smtpd[26308]: proxymap stream disconnect
Jan 29 03:22:31 example postfix/smtpd[26308]: auto_clnt_close: disconnect private/tlsmgr stream
Jan 29 03:24:11 example postfix/smtpd[26308]: idle timeout -- exiting

1
2018-01-26 16:58


gốc


Chào mừng bạn đến với askubuntu! Khi bạn bao gồm lệnh hoặc đầu vào \ output từ \ đến lệnh trong câu hỏi của bạn, thay vì cố gắng định dạng thủ công để dễ đọc, hãy dán đầu ra trong trình chỉnh sửa, đánh dấu \ tô sáng nó rồi nhấp vào biểu tượng $ để định dạng mã. Điều đó sẽ đảm bảo đầu ra của bạn không bị tước cho các dòng mới và khoảng trắng. Ngoài ra, vui lòng chỉnh sửa câu hỏi của bạn bất kỳ lúc nào để thêm cập nhật khác để phản ánh tiến độ đạt được mục tiêu câu hỏi chính. - Anders F. U. Kiær


Các câu trả lời:


Theo như tôi có thể thấy là master.cf của bạn thiếu dòng này. Đặt nó vào cấu hình của bạn và làm một sudo service postfix reload

# /etc/postfix/master.cf
# Listen on port 25.
smtpd   pass -    -    -    -    -    smtpd

Từ hướng dẫn sử dụng postfix:

Chỉ cung cấp xác thực SASL sau khi phiên được mã hóa TLS đã được thiết lập, hãy xác định điều này:

/etc/postfix/main.cf:
  smtpd_tls_auth_only = yes

Từ của bạn main.cf Là smtpd_tls_auth_only đặt thành yes. Cập nhật nó lên no và tải lại Postfix sẽ cung cấp cho bạn AUTH.


2
2018-01-26 17:30Anders, tôi nghĩ rằng bằng cách thêm vào dòng trên tôi đã được phép kết nối với cổng 25 từ mạng bên ngoài (có nghĩa là trước khi tôi chỉ có thể kết nối trên localhost .. nhưng bây giờ tôi có thể kết nối với cổng 25 từ một máy nội bộ khác (chưa thử bên ngoài) C asNG, có một số lỗi "không khớp" trong nhật ký có thể là một đầu mối cho vấn đề AUL AUL nhưng không chắc chắn. Tất cả trợ giúp đều được đánh giá cao! - Cmweb
@Cmweb, bạn cũng có thể thấy điều này hữu ích, qmail.jms1.net/test-auth.shtml - Anders F. U. Kiær
Cảm ơn một lần nữa Anders .... thiết lập "smtpd_tls_auth_only = yes" thành "no". Tôi có SASL Auth bây giờ ... Tôi cần đọc thêm vì tôi muốn cung cấp "xác thực SASL chỉ sau một phiên mã hóa TLS đã được thiết lập" vì tôi muốn có điều này càng an toàn càng tốt, nhưng tôi chắc chắn Tôi đang thiếu một cái gì đó liên quan đến việc thiết lập TLS. Ít nhất bây giờ nó hoạt động! và cảm ơn bạn đã liên kết. Tôi sẽ làm một số xét nghiệm (có vẻ như các tùy chọn để thiết lập một máy chủ thư một cách vui vẻ) để tìm ra thiết lập tốt nhất là gì. Bây giờ, những ngày hạnh phúc đã trở lại! - Cmweb
@Mmweb cảm thấy tự do để chấp nhận câu trả lời. Bạn luôn có thể đưa ra một câu hỏi mới nếu bạn gặp một câu hỏi. Chúc bạn may mắn : ) - Anders F. U. Kiær