Câu hỏi Sự cố với micrô


Mic trước của tôi dường như không hoạt động trong Ubuntu. Tôi thậm chí đã thử mics khác nhưng không ai trong số họ làm việc. Tôi tương đối mới với hệ điều hành. Hãy giúp tôi. Cảm ơn trước.


1
2018-01-13 12:04


gốc
Các câu trả lời:


Sau khi khởi động vào Ubuntu, hãy mở terminal (nhấn Ctrl+Alt+T). Sau đó chạy alsamixer command.Press F4 đi đến Capture chuyển hướng. Từ đó, đặt nguồn đầu vào thành Front mic. nhấn Esc để thoát alsamixer. Sau đó chạy alsactl store trong thiết bị đầu cuối để lưu cài đặt.


2
2018-01-13 12:12