Câu hỏi Orca Screen Reader sử dụng dịch vụ thoại nào?


Orca Screen Reader sử dụng dịch vụ thoại nào?

Có API nào để truy cập nó từ một ứng dụng không? Như:

function talk (text) { /* convert text to speech */ }

... hoặc có thể thông qua lệnh bash?

talk "Hello World"

Là một nhà phát triển phần mềm tôi quan tâm đến điều này.


1
2018-01-12 14:13


gốc
Các câu trả lời:


Theo mặc định, orca sử dụng espeak như một động cơ TTS. Bạn có thể dùng espeak trực tiếp từ thiết bị đầu cuối hoặc tập lệnh:

espeak "hello world"

Để sử dụng nó với một ngôn ngữ khác nhau sử dụng

espeak --voices

để liệt kê các giọng nói có sẵn và sau đó sử dụng -v tùy chọn để chỉ định giọng nói, ví dụ: cho ngôn ngữ của bạn:

espeak -vro "some romanian slang here"

2
2018-01-12 14:35