Câu hỏi Đang cài đặt MATLAB


Xin chào Tôi đã cố gắng để cài đặt MATLAB 2012a trên thiết bị của tôi Tôi theo hướng dẫn nhưng tôi đã bị mắc kẹt khi trình cài đặt muốn cài đặt các tập tin trong / usr / local / Nó không tạo được một đường dẫn gọi là / usr / local / MATLAB / 2012a . Tôi nghĩ rằng vấn đề là trong quyền vì vậy tôi muốn biết làm thế nào tôi có thể cung cấp cho trình cài đặt sự cho phép để tạo và cài đặt các tập tin trong thư mục này hoặc các thư mục khác?

Cảm ơn trước


1
2018-01-05 23:18


gốc
Các câu trả lời:


Bạn nên cài đặt phần mềm /usr/local/ như là người chủ. Mở một terminal và gõ:

cd /path/to/your/matlab/install/folder
sudo ./installer

Trường hợp thư mục cài đặt là thư mục chứa tập lệnh cài đặt mà bạn (có lẽ) được nhấp vào. "Trình cài đặt" trong lệnh thứ hai là tên của tệp tập lệnh cài đặt đã được khởi chạy trước đó là người dùng bình thường.


2
2018-01-06 00:01