Câu hỏi Có cách nào để bảo Upstart đăng nhập dịch vụ không?


Trong thư mục nhật ký, tôi không thấy tệp nhật ký cho ứng dụng của mình (có tệp conf nomilkforme.conf):

z@ubuntu:/var/log/upstart$ ls
console-setup.log.1.gz
container-detect.log.1.gz
module-init-tools.log.1.gz
networking.log.1.gz
network-interface-eth0.log.1.gz
procps.log.1.gz
procps-static-network-up.log.1.gz
procps-virtual-filesystems.log.1.gz
rsyslog.log.1.gz
ureadahead.log.1.gz
ureadahead-other.log.1.gz

Có cách nào để nói với Upstart để tạo ra nomilkforme.log?


1
2017-12-28 19:03


gốc
Các câu trả lời:


Các console log stanza hoặc không có giao diện điều khiển stanza ở tất cả (vì log là mặc định) nên gây ra một tập tin đăng nhập được tạo ra.

Nếu đây là kịch bản của bạn và nó vẫn không tạo ra tệp nhật ký, hãy đăng nomilkforme.conf tập tin.

Xem điều này phần của sách dạy nấu ăn để biết thêm thông tin.


2
2018-01-15 18:03