Câu hỏi không thể sao chép 'công thức' từ dòng đầu vào trong libreoffice?


Tại sao tôi không thể sao chép công thức từ dòng đầu vào trong libreoffice để tôi có thể sử dụng nó trong tệp khác? Tôi có thể chọn nó nhưng không sao chép nó.

Cảm ơn bạn.


1
2017-12-29 05:45


gốc
Các câu trả lời:


Ctrl+C có thể làm công việc.
cắt ngắn này được hỗ trợ bởi trình quản lý clipboard trong gnome-settings-daemon.


1
2017-12-29 07:27

LO không cung cấp menu ngữ cảnh trong dòng nhập công thức, nhưng tất cả các hành động từ menu "Chỉnh sửa" đều có sẵn - trong số đó có "Sao chép", "Cắt" và "Dán" bằng phím tắt tương ứng của chúng.


1
2017-12-29 09:28