Câu hỏi Quy trình khởi động chính xác của Ubuntu?


quá trình khởi động chính xác của Ubuntu (Linux) là gì. Tôi có nghĩa là những gì các tập tin nó sẽ tải và những gì trạng thái nó sẽ xác minh trước khi bắt đầu khởi động & trong khởi động như thế nào nó sẽ di chuyển.

một số người có thể giải thích?

Cảm ơn bạn.


1
2017-12-30 00:50


gốc
Các câu trả lời:


Về cơ bản, quá trình khởi động đi qua BIOS> Master Boot Record (MBR)> GRUB> kernel> init> mức chạy. Hai bài viết này giải thích ngắn gọn và chi tiết:

  1. 6 giai đoạn của quá trình khởi động Linux 
  2. Bên trong quá trình khởi động Linux

2
2017-12-30 02:13