Câu hỏi Không thể cài đặt ubuntu sdk


Trong khi cài đặt sudo apt-get install ubuntu-sdk, Tôi đang đối mặt với điều này Các gói sau đây có các thuộc tính không được đáp ứng:

ubuntu-sdk : Depends: qtcreator-plugin-ubuntu-cordova but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.

1
2017-12-27 19:57


gốc


có thể trùng lặp Làm cách nào để giải quyết các phụ thuộc chưa được đáp ứng sau khi thêm PPA? - Tim


Các câu trả lời:


ubuntu-sdk phụ thuộc qtcreator-plugin-ubuntu-cordova. Nhu cầu thấp hơn cordova-ubuntu-2.8, cordova-ubuntu-2.8-dev, qtcreator-plugin-ubuntu, qtcreator-plugin-ubuntu-cordova-common.

Vấn đề phụ thuộc chưa được đáp ứng này có thể đã được kích thích, bởi vì qtcreator-plugin-ubuntu-cordova không thể cài đặt được.

Vì vậy, chạy:

sudo apt-get install ubuntu-sdk qtcreator-plugin-ubuntu-cordova cordova-ubuntu-2.8 cordova-ubuntu-2.8-dev qtcreator-plugin-ubuntu qtcreator-plugin-ubuntu-cordova-common

2
2017-12-27 20:46