Câu hỏi làm thế nào để hiển thị GUI của ns2?


Tôi đã cài đặt NS2 (network simulator 2.34) trên ubuntu của tôi 12.4. Nhưng khi tôi thực hiện ns ns-simple.tcl trong thiết bị đầu cuối chỉ các thông báo sau đã được hiển thị mà không có bất kỳ GUI hoặc sơ đồ nào của mạng của tôi:

Kích thước gói CBR = 1000 CBR interval = 0.0080000000000000002 ns:
  kết thúc: không thể thực thi "nam": không có tệp hoặc thư mục nào như vậy
      trong khi thực thi "exec nam out.nam &"
      (thủ tục "hoàn thành" dòng 7)
      được gọi từ bên trong "kết thúc"

nhưng tôi muốn sử dụng nó GUI, bất cứ ai có thể giúp tôi?


1
2017-12-23 10:44


gốc
Các câu trả lời:


Cuối cùng tôi có thể giải quyết vấn đề của tôi haha ​​!!!
vấn đề là nam gói, Nó phải được cài đặt để hiển thị GUI, tôi đã cài đặt nó bằng cách:
apt-get install nam
Sau khi cài đặt này mọi thứ sẽ ổn
ảnh chụp màn hình: enter image description here


2
2017-12-23 10:55