Câu hỏi Python thông qua thiết bị đầu cuối lệnh, tạo chức năng?


Tôi mới dùng Ubuntu. Trước đây tôi từng sử dụng python trên các cửa sổ, và bây giờ tôi đang học Ubuntu. Khi tôi mở lệnh terminal, tôi gõ python và nhấn Enter, ký hiệu (>>>) được hiển thị và tôi đang ở IDLE. Tuy nhiên, tôi muốn biết làm thế nào tôi có thể tạo ra các chức năng và các lớp học và những thứ tôi từng sử dụng trong Windows.

Cảm ơn.


1
2017-12-24 19:18


gốc


Bạn đang sử dụng cái gì trong Windows như một trình bao Python? Nếu đó cũng là IDLE, thì không có sự khác biệt trong Ubuntu. Tuy nhiên, tôi nghĩ bạn nên kiểm tra iPython nếu bạn tìm thấy thời gian. Nó mạnh hơn rất nhiều so với IDLE. - gertvdijk
Sự khác biệt là: trong cửa sổ bạn có thể vào tập tin -> module mới và tạo ra những gì bạn muốn - XenonDragon


Các câu trả lời:


Tạo các hàm bằng CLI rất giống với việc tạo các hàm trong các kịch bản lệnh. Nhập tên hàm và đối số của bạn trên dòng đầu tiên và nối thêm dấu hai chấm. Sau đó, thông dịch viên Pyhton yêu cầu thêm đầu vào. Bây giờ bạn phải thụt lề mã tiếp theo bạn muốn viết trong phần thân hàm. Bạn hoàn thành hàm một dòng trống.

Nó sẽ giống như:

>>> def fun(a,b):
...     print a,b
... 
>>> 

1
2017-12-24 22:29

Sự khác biệt là: trong cửa sổ bạn có thể vào tập tin -> module mới và tạo ra những gì bạn muốn

Tôi nghĩ ý của bạn là, trong Windows bạn đã quen với IDLE GUI. Trong Ubuntu, bạn sẽ phải cài đặt các gói cần thiết để chạy phiên bản IDLE của Tkinter.

Cài đặt idle  Install idle gói sẽ đảm bảo bạn có tất cả phần mềm cần thiết để chạy GUI.

Sau đó chạy nó:

idle

Và nó cũng nằm trong danh sách ứng dụng thông thường của bạn.


1
2017-12-24 22:09