Câu hỏi Ubuntu tương đương với Windows shell: khởi động là gì?


Tôi muốn tự động khởi động một vài ứng dụng khi đăng nhập người dùng, ở đâu và làm cách nào để truy cập vào thư mục khởi động này?


1
2017-12-24 10:04


gốc


Hãy xem các ứng dụng khởi động, dưới Dash. - Mitch♦


Các câu trả lời:


mở Dash

tìm kiếm khởi nghiệp

enter image description here

Các ứng dụng khởi động trông giống như

enter image description here

Để thêm ứng dụng vào nút thêm nút bấm khởi động

enter image description here

Đặt tên cho nó và viết lệnh của ứng dụng của bạn và đó là nó


2
2017-12-24 11:44