Câu hỏi Hồ sơ thiết bị đầu cuối khác nhau cho các thư mục / ứng dụng khác nhau [trùng lặp]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Tôi muốn thay đổi cấu hình đầu cuối dựa trên thư mục hiện tại hoặc chương trình đang chạy. Điều này có thể không? Nếu vậy, làm thế nào tôi sẽ thực hiện được điều này?


1
2017-12-11 20:29


gốc


askubuntu.com/questions/325235/… - Rinzwind


Các câu trả lời:


Không, bạn không thể làm điều này. Tiểu sử trong gnome-terminal không được chọn tự động theo bất kỳ cách nào. Bạn sẽ phải chọn thủ công hồ sơ để sử dụng trong mỗi cửa sổ đầu cuối hoặc tab bạn mở.


2
2017-12-11 20:47