Câu hỏi Ubuntu 13.10 về hiệu suất MBA 6.2 còn tồi tệ hơn so với MBA 5.2


Chạy sysbench trên 6.2 so với 5.1 Macbook Air chậm hơn rất nhiều. Đây là lệnh tôi đang chạy:

sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run

Trên 6.2 nó chạy trong khoảng 48 giây, và trên 5.1 nó chạy trong 25 giây!

Có cái gì tôi đang mất tích?


1
2017-12-11 11:24


gốc
Các câu trả lời:


Bạn phải bật trình điều khiển intel_pstate qua grub để cho phép tăng turbo hoạt động:

http://www.webupd8.org/2014/04/prevent-your-laptop-from-overheating.html

Tôi đo được 48 giây trước và 25 giây sau khi bật tính năng này. Bạn có thể xác minh tần suất qua:

sudo apt-get install cpufrequtils
cpufreq-info -c 0

2
2018-05-14 22:40