Câu hỏi Thay đổi trình tìm kiếm Unity mặc định từ “Máy tính và các nguồn trực tuyến” thành “Ứng dụng” Ubuntu 13.10


Tôi có Ubuntu 13.10 và tôi muốn thay đổi người tìm kiếm mặc định trong Unity từ "Máy tính và nguồn trực tuyến" thành "Ứng dụng" (Ảnh chụp màn hình: http://imgur.com/a/Rc7Q3) Tôi chưa thể tìm thấy bất kỳ cài đặt nào liên quan đến cài đặt mặc định, chỉ lọc kết quả. Tôi hy vọng ai đó có thể giúp đỡ!

Rasmus


1
2017-12-08 15:36


gốc
Các câu trả lời:


Bạn có thể trực tiếp triệu tập ống kính Aplication với siêu+A

Bạn có thể thấy các shorcuts trên máy tính để bàn Unity khác nếu bạn giữ siêu ép.


2
2017-12-08 15:48