Câu hỏi Mount FTP vì vậy nó sẽ có thể thực hiện các lệnh shell


Tôi có bộ nhớ sao lưu trên máy chủ FTP. Tôi muốn gắn kết máy chủ FTP (có thể với sự trợ giúp của curlftpfs) và không chỉ đọc / ghi, mà còn thực hiện các lệnh shell ở đó. Có thể không?


1
2017-12-01 18:20


gốc
Các câu trả lời:


Không có gì sẽ gắn kết  cho phép bạn thực hiện các lệnh shell từ xa.

Nhưng việc lắp nó đủ đơn giản:

sudo apt-get install curlftpfs
curlftpfs ftp://username:password@server /target/

Sau đó bạn có thể chạy địa phương lệnh shell bởi cding vào /target/ (rõ ràng là thay đổi trong cả hai trường hợp đến một nơi nào đó bạn thực sự muốn gắn nó) và sau đó chạy bất cứ điều gì bạn muốn.

Nếu bạn cần chạy xa Các lệnh FTP, bạn tốt nhất với một ứng dụng FTP thích hợp như Filezilla.


2
2017-12-01 18:36