Câu hỏi Làm thế nào để cài đặt mplayer1.1 trong Ubuntu 13.10?


Có cách nào tôi có thể cài đặt mplayer 1.1 trong Ubuntu 13.10 của tôi? Các kho lưu trữ Ubuntu có mplayer 1.0 và chúng không có Mplayer 1.1. Làm thế nào tôi có thể cài đặt nó?


1
2017-11-21 13:56


gốc
Các câu trả lời:


Tải về mplayer 1.1 nguồn và biên dịch nó.

wget http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.1.1.tar.xz
tar xvf MPlayer-1.1.1.tar.xz
cd MPlayer-1.1.1

sudo apt-get install yasm
./configure
make
sudo make install

nếu yasm đã được cài đặt trong Ubuntu của bạn, sau đó không cần phải cài đặt nó.

thats nó sẽ cài đặt mplayer 1.1 trong Ubuntu của bạn.

hy vọng rằng sẽ giúp.


2
2017-11-21 13:59