Câu hỏi Java -jar sử dụng Oracle lib


Tôi đã cài đặt java-7-openjdk và nó hoạt động tốt, nhưng tôi cần phải sử dụng JavaFX trong một dự án vì vậy tôi tải về "Java SE" (tất cả các gói) hình thức Oracle và tôi lưu trữ chúng bên trong/usr/lib/jvm/jdk1.7.0_45.

Bây giờ tôi muốn thực hiện Ensemble.jar đó là một tập hợp các ví dụ về JavaFX.

tôi thử java -jar Ensemble.jar nhưng nó không hoạt động vì mặc định Ubuntu không sử dụng các gói Oracle của tôi.

Tôi có thể thi hành không Ensemble.jar bằng cách sử dụng không phải là Java mặc định nhưng các gói không được nạp của tôi?


1
2017-11-16 15:48


gốc
Các câu trả lời:


Tôi tìm thấy một giải pháp:

mimeopen Ensemble.jar 

lệnh trên hiển thị một số tùy chọn.

Bạn phải chọn other và sau khi sử dụng đường dẫn đến thư mục java của bạn, trong trường hợp này /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_45/lib/jexec


2
2017-11-16 23:08