Câu hỏi đầu ra SoX tổng hợp âm thanh thành tập tin


Tôi có lệnh SoX sau đây tạo ra âm thanh 'phi thuyền' tiện lợi:

play -n -c1 synth whitenoise band -n 100 20 band -n 50 20 gain +25  fade h 1 864000 1

Làm thế nào tôi có thể xuất khoảng 10 giây này vào một tập tin âm thanh? Cảm ơn!


1
2017-11-14 14:47


gốc
Các câu trả lời:


play -n -c1 synth 10 whitenoise band -n 100 20 band -n 50 20 gain +25  fade h 1 10 1

Chèn tổng thời lượng sau synth (trong trường hợp này là 10 giây)
Cũng cung cấp thời lượng cho phai màu do đó, chức năng này có thể áp dụng thời gian mờ dần (1 giây trong ví dụ này) vào đúng thời điểm (tức là ở phần cuối của bản nhạc)

Nếu bạn muốn ghi lại điều này, chỉ cần làm:

sox -c1 -n result.wav synth 10 whitenoise band -n 100 20 band -n 50 20 gain +25  fade h 1 10 1

Điều này sẽ đổ kết quả âm thanh vào result.wav.


2
2017-11-14 15:36