Câu hỏi Không thể cập nhật Ubuntu 12.04 LTS.


Khi tôi đang chạy cập nhật, tôi không thể cập nhật Do lỗi này;

/*W:GPG error: http://deb.playonlinux.com squeeze Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E0F72778C4676186, W:Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/artfwo/ppa/ubuntu/dists/precise/main/source/Sources : 404  Not Found

Làm sao tôi có thể giải quyết việc này ?


1
2017-11-12 13:53


gốc


đã thử thay đổi vị trí máy chủ cập nhật? - Waqas
bạn đã làm gì? sudo apt-get update hoặc bạn muốn cài đặt playonlinux - Avinash Raj


Các câu trả lời:


Vấn đề là Khóa công khai cho Kho lưu trữ đó không được Nhập.

Để nhập khóa công khai;

sudo apt-key adv --recv-key --keyserver keyserver.ubuntu.com E0F72778C4676186

Sau đó chạy cập nhật.


2
2017-11-12 14:58