Câu hỏi Truy cập song song vào hệ thống NTFS từ Windows và Ubuntu


Tôi có Windows 8.1 như một hệ thống máy chủ và tôi đang sử dụng VMware với Ubuntu 12.04 cho công việc. Đĩa máy ảo là một phân vùng vật lý trên đĩa SSD của tôi. Tôi tự hỏi nếu có thể có phân vùng khác, NTFS hoặc FAT32 mà tôi sẽ truy cập (chia sẻ) song song với máy chủ và máy ảo?

Câu hỏi đặt ra là nếu nó sẽ có xung đột với các tệp được mở cùng một lúc từ cả hai hệ thống hoặc bất kỳ loại sự cố nào khác?


1
2017-11-08 00:53


gốc
Các câu trả lời:


Bạn cần phải sử dụng chia sẻ tệp mạng để có tệp truy cập máy (ảo) thuộc về tệp kia. Nó có thể gây ra hỗn loạn nếu cả hai hệ thống cố gắng truy cập trực tiếp vào cùng một đĩa cùng một lúc.


2
2017-11-08 01:07