Câu hỏi Trình phát VMWare - biên dịch các mô-đun máy chủ - Ubuntu 13.10


Trong khi chạy Ubuntu 13.04 bất cứ khi nào hạt nhân Linux đã được cập nhật, điều này được sử dụng để làm cho máy nghe nhạc vmware hạnh phúc:

sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
sudo vmware-modconfig --console --install-all

Hôm qua tôi đã nâng cấp lên Ubuntu 13.10 và lo và nhìn, cách giải quyết ở trên không hoạt động nữa:

Unable to install all modules. See log for details.

Tôi giả định bằng "Xem nhật ký" nghĩa là các tệp trong / tmp / vmware-root / * log

root@hugin:/tmp/vmware-root# ls -ltr /tmp/vmware-root/
totalt 16
-rw-r--r-- 1 root root 3815 nov 6 13:54 vmware-apploader-17267.log
-rw-r--r-- 1 root root  0 nov 6 13:54 vmware-vmis-17693.log
-rw-r--r-- 1 root root  0 nov 6 13:54 vmware-vmis-17742.log
-rw-r--r-- 1 root root  0 nov 6 13:54 vmware-vmis-18701.log
-rw-r--r-- 1 root root  0 nov 6 13:54 vmware-vmis-18750.log
-rw-r--r-- 1 root root  0 nov 6 13:54 vmware-vmis-19100.log
-rw-r--r-- 1 root root  0 nov 6 13:54 vmware-vmis-19149.log
-rw-r--r-- 1 root root 9250 nov 6 13:54 vmware-modconfig-17267.log

root@hugin:/tmp/vmware-root# tail /tmp/vmware-root/vmware-modconfig-17267.log
2013-11-06T13:54:28.950+01:00| modconfig| I120: Copied Module.symvers from "/tmp/modconfig-wpDrtf/vmci-only/Module.symvers" to "/tmp/modconfig-wpDrtf/vsock-only/Module.symvers".
2013-11-06T13:54:28.950+01:00| modconfig| I120: Building module with command "/usr/bin/make -j8 -C /tmp/modconfig-wpDrtf/vsock-only auto-build HEADER_DIR=/lib/modules/3.11.0-12-generic/build/include CC=/usr/bin/gcc IS_GCC_3=no"
2013-11-06T13:54:31.048+01:00| modconfig| I120: Successfully built vsock. Module is currently at "/tmp/modconfig-wpDrtf/vsock.o".
2013-11-06T13:54:31.048+01:00| modconfig| I120: Found the vsock symvers file at "/tmp/modconfig-wpDrtf/vsock-only/Module.symvers".
2013-11-06T13:54:31.048+01:00| modconfig| I120: Installing vsock from /tmp/modconfig-wpDrtf/vsock.o to /lib/modules/3.11.0-12-generic/misc/vsock.ko.
2013-11-06T13:54:31.048+01:00| modconfig| I120: Registering file "/lib/modules/3.11.0-12-generic/misc/vsock.ko".
2013-11-06T13:54:31.400+01:00| modconfig| I120: "/usr/lib/vmware-installer/2.1.0/vmware-installer" exited with status 0.
2013-11-06T13:54:31.400+01:00| modconfig| I120: Registering file "/usr/lib/vmware/symvers/vsock-3.11.0-12-generic".
2013-11-06T13:54:31.764+01:00| modconfig| I120: "/usr/lib/vmware-installer/2.1.0vmware-installer" exited with status 0.
2013-11-06T13:54:31.786+01:00| modconfig| I120: We are now shutdown. Ready to die!


root@hugin:/tmp/vmware-root# tail /tmp/vmware-root/vmware-apploader-17267.log 
2013-11-06T13:54:20.911+01:00| appLoader| I120: libglib-2.0.so.0 <SYSTEM>
2013-11-06T13:54:20.911+01:00| appLoader| I120: libz.so.1 <SYSTEM>
2013-11-06T13:54:20.911+01:00| appLoader| I120: libvmware-modconfig-console.so <SHIPPED>
2013-11-06T13:54:20.912+01:00| appLoader| I120: Shipped glib version is 2.24
2013-11-06T13:54:20.912+01:00| appLoader| I120: System glib version is 2.38
2013-11-06T13:54:20.912+01:00| appLoader| I120: Using system version of glib.
2013-11-06T13:54:20.912+01:00| appLoader| I120: Loading system version of libgcc_s.so.1.
2013-11-06T13:54:20.912+01:00| appLoader| I120: Loading system version of libglib-2.0.so.0.
2013-11-06T13:54:20.912+01:00| appLoader| I120: Loading system version of libz.so.1.
2013-11-06T13:54:20.912+01:00| appLoader| I120: Loading shipped version of libxml2.so.2.

1
2017-11-06 13:00


gốc
Các câu trả lời:


Xem câu trả lời này tại diễn đàn vmware: https://communities.vmware.com/message/2282385

Tôi đang trích dẫn câu trả lời của Rainmaker52 ở đây (Rainmaker52, tôi hy vọng bạn sẽ ổn với điều này):

Các bản vá cho máy trạm 9.0.2 dường như cũng được áp dụng cho đến năm 2013.   Chỉ có "giao diện truyền thông máy ảo" có vẻ không thành công khi khởi động, nhưng máy trạm VMWare mở OK và các máy ảo chạy tốt.

Bắt đầu dịch vụ VMware:

Màn hình máy ảo làm xong
  Giao diện truyền thông máy ảo thất bại
  Gia đình ổ cắm giao diện truyền thông VM làm xong
  Chặn hệ thống tệp làm xong
  Virtual ethernet làm xong
  VMware Authentication Daemon làm xong

# uname -a   Máy tính xách tay Linux 3.11.0-rc6-minbcache-00008-gbe5d42a # 1 SMP PREEMPT Sun Aug 25 14:47:02 CEST 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU / Linux

Các bản vá để áp dụng:   Khi chạy kernel 3.10:

Đối với vmnet.tar: [Xem chuỗi diễn đàn được liên kết ở trên. Tôi không có đủ danh tiếng để đặt nhiều liên kết hơn tại đây]

Đối với vmblock.tar: [Xem chuỗi diễn đàn được liên kết ở trên. Tôi không có đủ danh tiếng để đặt nhiều liên kết hơn tại đây]

Khi chạy 3,11, áp dụng bản vá thêm này: [Xem chuỗi diễn đàn được liên kết ở trên. Tôi không có đủ danh tiếng để đặt nhiều liên kết hơn tại đây]

Để áp dụng:

cd /usr/lib/vmware/modules/source
tar -xf vmnet.tar
tar -xf vmblock.tar
cd vmnet-only
patch -p1 < ~/Downloads/procfs.patch
cd ../vmblock-only
patch -p1 < ~/Downloads/vmblock.3.10.patch
patch -p1 < ~/Downloads/vmblock.3.11.patch
cd ..
tar -cf vmblock.tar vmblock-only
tar -cf vmnet.tar vmnet-only
vmware-modconfig --console --install-all

Chúc may mắn.

Tôi vừa thử nghiệm trên máy tính của tôi và nó đã hoạt động.


2
2017-11-12 10:15Cám ơn vì sự gợi ý. Tôi đã làm theo hướng dẫn để vá bản cài đặt vmware. Thật không may là không có kết quả. Vấn đề là như nhau sau khi các bản vá lỗi như trước đây. - user211976