Câu hỏi Wake on Lan trên Ubuntu?


Có một máy tính trong phòng thí nghiệm tôi cần phải bật nó lên wakeonlan, tôi theo sau những hướng dẫn này. Tôi đã sử dụng công cụ gWakeOnLan để đánh thức hệ thống. Mặc định UDP port number is 9 và tôi đã kiểm tra từ trang mạng cổng đó bị chặn trong mạng của tôi. vì vậy tôi nghĩ rằng bất kỳ khác sẽ làm việc được mở trong mạng của tôi nhưng không có gì làm việc cho tôi tôi đã cố gắng 80, 443, 22, 23,20, 14000
Cứu giúp!


1
2017-10-28 12:41


gốc
Các câu trả lời:


Bạn phải chuyển tiếp cổng ngoài vào mạng nội bộ của bạn. Bạn có nhiều khả năng theo tường lửa / bộ định tuyến chặn các kết nối bên ngoài đến.


2
2017-10-29 08:05làm cách nào để chuyển tiếp cổng ngoài tới mạng nội bộ? và có, chúng tôi đã cài đặt tường lửa và họ sử dụng Microsoft Forefront Threat Management và như tôi đã nói vài cổng là mở không thể chuyển hướng kết nối của tôi với những người? - Waqas