Câu hỏi Làm thế nào để chuyển đổi ngôn ngữ đầu vào trên Caps Lock trong Ubuntu 15.10 Gnome 3.16


Phiên bản trước 15.04 có giải pháp dễ dàng để thay đổi ngôn ngữ trên Caps Lock System > Keyboard > Shortcuts > Typing

Sau khi cập nhật lên 15,10, liên kết Caps Lock thành 'Chuyển sang nguồn đầu vào tiếp theo' đã biến mất.


5
2017-11-02 13:34


gốc
Các câu trả lời:


Kiểm tra GUI của công cụ tinh chỉnh Gnome:

Gnome tweak tool > typing > Caps Lock key behavior check Caps Lock is disabled.

Thiết bị đầu cuối:

gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-input-source "['VoidSymbol']"


4
2017-11-03 12:09Tôi đã thử điều này trên Ubuntu 16.04 với Gnome 3 và nó không hoạt động. - Cristiana Nicolae
@CristianaNicolae Trả lời ở trên chỉ dành cho phiên bản 15.10. Ubuntu 16.04 với Gnome 3 Settings > Typing > Modifiers-only switch to next source. - Kir Novak
Cảm ơn nhiều! Bây giờ tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề của mình! Dưới đây là tất cả các bước mà tôi đã thực hiện trong Ubuntu 16.04: All Settings > Keyboard > Shortcuts tab> Typing > Modifiers-only switch to next source > click on Disable and choose, from the menu, the desired key combination (Ant+Shift). Tôi đã đăng nó vì lợi ích của những người dùng Ubuntu khác. Một lần nữa xin cảm ơn! - Cristiana Nicolae