Câu hỏi Đăng nhập từ xa trên Ubuntu 14.04


Trên Ubuntu 13.10 trong màn hình Đăng nhập có một tùy chọn cho Đăng nhập từ xa. Có tùy chọn này trong Ubuntu 14.04 bằng cách nào?


4
2018-04-26 13:29


gốc
Các câu trả lời:


Bạn cần cài đặt dịch vụ đăng nhập từ xa

sudo apt-get install remote-login-service

4
2018-05-16 04:16