Câu hỏi Làm thế nào để ngừng dhcpd?


Tôi đang cố gắng ngăn chặn dhcpd, nhưng bất cứ khi nào tôi dừng nó, nó lại khởi động lại ngay lập tức.

$ ps aux | grep dhcp
dhcpd   7116 0.0 0.1 19672 6604 ?    Ss  16:33  0:00
dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -q -4 -pf 
/run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf wlan0

Tôi đã thử

/etc/init.d/dhcpd stop

nhưng không có may mắn

bash: /etc/init.d/dhcpd: No such file or directory

cũng thế

service dhcpd stop

cho tôi cái này

dhcpd: unrecognized service

4
2018-03-27 13:46


gốc
Các câu trả lời:


Thử cái này:

sudo service isc-dhcp-server stop

4
2018-03-27 13:49Lệnh này trả về "stop: Unknown job: isc-dhcp-server" - Gray
Sau đó, bạn sẽ cần phải tìm tên chính xác của dịch vụ đang chạy dhcp là gì. Nhập "sudo service" và sau đó nhấn Tab hai lần và xem liệu có bất kỳ dịch vụ nào có liên quan đến dhcp hay không. - animaletdesequia