Câu hỏi làm thế nào để xem hạt nhân grub trong ubuntu mà không cần khởi động lại


Tôi muốn thiết lập máy chủ ubuntu của mình để khởi động từ một hạt nhân cũ hơn vì máy chủ hiện tại gây ra sự cố.

Làm thế nào để tôi thấy danh sách các mục trong trình đơn grub vì vậy tôi biết cái nào để đặt thành GRUB_DEFAULT? Không khởi động lại. Nós a remote server and id thay vì không lái xe 30 km để xem danh sách.


4
2018-02-03 18:00


gốc


Nhìn vào /boot cho initrd.img-* các tập tin. - Alex R.


Các câu trả lời:


Tìm kiếm thực đơn trong /boot/grub/grub.cfg

cat /boot/grub/grub.cfg | grep menuentry

4
2018-02-03 18:08