Câu hỏi Cài đặt Clang + LLVM 3.4 từ llvm.org vào Saucy 13.10


Tôi đang cố gắng để thiết lập Saucy để cài đặt clang và llvm 3.4 từ chính thức LLVM apt repo, nhưng nó không hoạt động. Tôi chỉ nhận được 3.4 ảnh chụp nhanh từ bản repos của Ubuntu. Tôi đã làm theo hướng dẫn từ http://llvm.org/apt/ và thêm phần sau vào /etc/apt/sources.list:

deb http://llvm.org/apt/saucy/ llvm-toolchain-saucy main
deb-src http://llvm.org/apt/saucy/ llvm-toolchain-saucy main

Nhưng sau khi làm một sudo apt-get update, Tôi vẫn chỉ thấy các gói từ repo Ubuntu:

$ sudo apt-get --print-uris download clang-3.4
'http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/l/llvm-toolchain-snapshot/clang-3.4_3.4~svn183914-1ubuntu1_amd64.deb' clang-3.4_3.4~svn183914-1ubuntu1_amd64.deb 11996652 sha256:5b5f10b0d90d0654672dca596980616814a5e3eca4346f43011d2e914602bbe5

Đây có phải là vấn đề về phía tôi hay là llvm.org apt repo bị hỏng?


4
2018-01-15 08:33


gốc


Sử dụng apt-cache policy clang-3.4. - Braiam


Các câu trả lời:


Có vẻ như các hướng dẫn có thể không chính xác. Tôi đã thêm phần sau vào /etc/apt/sources.list tập tin:

deb http://llvm.org/apt/saucy/ llvm-toolchain-saucy-3.4-binaries main
deb-src http://llvm.org/apt/saucy/ llvm-toolchain-saucy-3.4-binaries main

chú thích llvm-toolchain-saucy-3.4-binaries.

Dường như làm việc cho đến nay:

$ sudo apt-get --print-uris download clang-3.4
'http://llvm.org/apt/saucy/pool/main/l/llvm-toolchain-3.4/clang-3.4_3.4~+-1~exp1_amd64.deb' clang-3.4_3.4~+-1~exp1_amd64.deb 12571468 sha256:7a68e24fe6040fa4e5ef6a54a7c7406c04b1f7ba2bfaa5c92eee1c39adfb36b6

4
2018-02-12 17:08