Câu hỏi Làm thế nào để xem người dùng cuối cùng truy cập vào một thư mục trong thiết bị đầu cuối?


Có lệnh nào để cho tôi người dùng cuối truy cập vào một thư mục cụ thể trong Ubuntu không?

Nó giống như việc kiểm tra thư mục vì lý do bảo mật.


4
2018-01-17 23:22


gốc
Các câu trả lời:


Bạn có thể dùng auditd. Để cài đặt nó, hãy chạy lệnh sau từ terminal:

sudo apt-get install auditd

Làm cách nào để đặt đồng hồ trên một thư mục để kiểm tra?

sudo auditctl -w /path/to/folder -p rwx -k password-file

Việc theo dõi lệnh trên /path/to/folder cho bất kỳ ai có thể thực hiện thao tác ghi, đọc hoặc thực thi trên thư mục đó.

Làm cách nào để tìm ra ai đã thay đổi hoặc truy cập một thư mục?

Sử dụng ausearch lệnh như sau:

sudo ausearch -f /path/to/folder -i | less

Tìm hiểu thêm về: Các tệp kiểm tra Linux để xem ai đã thực hiện thay đổi đối với tệp.


4
2018-01-18 06:45