Câu hỏi Chuyển đổi tất cả các chữ cái thành chữ hoa trong tất cả các tệp văn bản từ một thư mục


Tôi có rất nhiều tập tin văn bản (với phần mở rộng .txt) trong một thư mục mà tôi muốn chuyển đổi tất cả các chữ cái thành chữ hoa. Làm thế nào tôi có thể làm điều này bằng cách sử dụng thiết bị đầu cuối?

Tôi đã thử:

sed -i 's/[A-Z]/[a-z]/g' *.txt

Nhưng không thành công...


4
2018-01-12 14:34


gốc
Các câu trả lời:


Đúng cách sử dụng sed nên được thực hiện với sự giúp đỡ của \U công tắc điện:

sed -i 's/.*/\U&/' *.txt

Xem thêm:


4
2018-01-12 14:37