Câu hỏi Làm cách nào để di chuyển thiết bị đầu cuối trong Geany?


Có cách nào chúng ta có thể di chuyển thiết bị đầu cuối từ dưới lên thanh bên?

Chúng tôi làm việc trong ROR và thiết bị đầu cuối được sử dụng khá thường xuyên, do đó, có chúng cạnh nhau sẽ rất hữu ích.


4
2018-01-12 16:00


gốc
Các câu trả lời:


Từ thanh trình đơn Geany:

Chỉnh sửa → Tùy chọn → Giao diện → Vị trí cửa sổ tin nhắn: Phải (Mặc định: Dưới cùng)


4
2018-01-12 16:17