Câu hỏi Làm thế nào để bạn thay đổi khoảng thời gian trước khi màn hình mờ đi?


Là một người xem video, tôi cảm thấy khá kích động khi màn hình của tôi mờ đi và sau đó tắt trong khi tôi đang xem một cái gì đó. Tôi không muốn bị gián đoạn cứ 10 phút một lần và phải di chuyển chuột. Tôi muốn làm cho nó một khoảng thời gian thuận tiện hơn như một giờ hoặc lâu hơn. Tôi sẽ đi đâu để tới đó.

Người dùng Windows, người yêu Linux.


4
2017-12-13 08:38


gốc
Các câu trả lời:


nhấp vào biểu tượng pin trên bảng trên cùng và sau đó chọn cài đặt nguồn, sau đó chọn tùy chọn độ sáng màn hình.

enter image description here

  • Bỏ chọn Màn hình mờ để tiết kiệm pin Tùy chọn.

  • Chọn danh sách thả xuống và thay đổi thành 1 giờ trong "Tắt màn hình khi không hoạt động cho" Tùy chọn.


4
2017-12-13 08:43