Câu hỏi Làm thế nào để cấu hình apt để truy cập một kho lưu trữ deb trên ssh?


Tôi có một kho lưu trữ deb có thể truy cập được với ssh (hướng dẫn sau đây từ trang web này). Tôi sử dụng xác thực dựa trên khóa công khai ssh để truy cập vào máy chủ lưu trữ.

Làm thế nào tôi có thể cấu hình apt-get trên máy khách để làm cho nó sử dụng một khóa riêng để kết nối với repo? Làm thế nào để cấu hình apt-get sử dụng ssh-agent?

Bất cứ khi nào tôi gọi sudo apt-get update trên máy khách, tôi cần cung cấp mật khẩu cho lang thang người dùng. Danh sách source.list trên các máy khách:

deb ssh://vagrant@33.33.33.16:/ precise main

Cập nhật:

sudo ssh vagrant@33.33.33.16

Hoạt động sau khi làm theo hướng dẫn về làm sudo làm việc với ssh-agent. sudo apt-get update không làm.


4
2017-09-22 23:04


gốc
Các câu trả lời:


Công trinh. Tôi đã xóa người dùng khỏi định nghĩa kho lưu trữ của deb trong source.list:

deb ssh: //33.33.33.16: / chính xác

và tôi chỉ định IdentityFile trong /home/root/.ssh/config như được đề xuất trong bài này


4
2017-09-23 07:02