Câu hỏi Làm thế nào để xây dựng và cài đặt SimpleScreenRecorder mới nhất từ ​​git?


Tôi muốn cài đặt SimpleScreenRecorder (SSR) từ git theo khuyến cáo của nhà phát triển. Phiên bản nhị phân bị treo và có thể phiên bản git đã có bản sửa lỗi cho sự cố sự cố của tôi.

Trang chính - SimpleScreenRecorder - Trang web của Maarten Baert

Thật không may, tôi không thể có được phiên bản git hiện tại / mới nhất để xây dựng trên Ubuntu. Các hướng dẫn được tìm thấy ở đây: https://github.com/MaartenBaert/ssr

Trong các hướng dẫn đó, dev nói, "Nếu bản dựng 32 bit không thành công vì các thư viện bị thiếu, nhưng 64-bit hoạt động tốt, hãy đọc các hướng dẫn ở trên một lần nữa :)." Điều đó có vẻ là vấn đề của tôi, nhưng đọc các hướng dẫn một lần nữa đã không làm rõ vấn đề của tôi. Vì vậy, tôi hỏi ở đây.

Hướng dẫn:

sudo apt-get install build-essential pkg-config qt4-qmake libqt4-dev libavformat-dev libavcodec-dev libavutil-dev libswscale-dev libasound2-dev libpulse-dev libgl1-mesa-dev libx11-dev libxext-dev libxfixes-dev g++-multilib ia32-libs

Nếu phiên bản 32 bit của một số thư viện không được tìm thấy, nhưng 64-bit hoạt động tốt, hãy thử điều này:

cd /usr/lib/i386-linux-gnu/
sudo ln -s libGL.so.1 mesa/libGL.so
sudo ln -s mesa/libGL.so libGL.so
sudo ln -s libGLU.so.1 libGLU.so
sudo ln -s libX11.so.6 libX11.so
sudo ln -s libXext.so.6 libXext.so
sudo ln -s libXfixes.so.3 libXfixes.so
sudo ldconfig

Các dev nói:

Tôi không biết đây có phải là cách làm đúng hay không nhưng nó hoạt động   tôi. Nếu bạn đang sử dụng trình điều khiển độc quyền, vị trí của libGL sẽ   khác nhau. Trong trường hợp đó, hãy sử dụng 'libGL.so' thay vì 'mesa / libGL.so'.   Biên dịch và cài đặt

LƯU Ý: Tôi có trình điều khiển video độc quyền (fglrx). Tôi nghĩ rằng nó có thể được tìm thấy ở đây (dựa trên những gì tôi thấy trong xorg.log):

/usr/lib/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so

Tuy nhiên, tôi cần trợ giúp cụ thể về bước này!

Nếu bạn đã cài đặt SimpleScreenRecorder dưới dạng gói từ   kho lưu trữ, bạn nên gỡ cài đặt phiên bản đó trước để tránh   xung đột. Nếu bạn không làm điều này, hai phiên bản có thể ghi đè mỗi   khác hoặc sử dụng phiên bản sai của thư viện GLInject.

Cách đơn giản nhất để biên dịch và cài đặt mọi thứ là chạy:

./simple-build-and-install

Điều này sẽ biên dịch chương trình chính 64-bit và thư viện, và sau đó   Thư viện 32 bit. Nếu bản dựng 32 bit không thành công vì các thư viện   thiếu, nhưng 64-bit hoạt động tốt, đọc các hướng dẫn ở trên một lần nữa   :).

Điều đó dường như là vấn đề chính của tôi. Lỗi tôi thấy là:

cấu hình: lỗi: thiếu thư viện bắt buộc

Tuy nhiên, tôi cũng thấy điều này:

Detecting ffmpeg/libav ...
Detected ffmpeg.

Điều đó liên quan đến tôi bởi vì ffmpeg là một phiên bản biên dịch tùy chỉnh và tôi nghi ngờ nó có các tùy chọn cần thiết ... mặc dù tôi đã kích hoạt libx264 và có lẽ đó là đủ. Tôi không biết. Dưới đây là thông tin ffmpeg có liên quan:

$ ffmpeg -version
ffmpeg version 0.10.8-7:0.10.8-1~precise1
built on Sep 5 2013 14:56:20 with gcc 4.6.3
configuration: --arch=amd64 --disable-stripping --enable-pthreads --enable-runtime-cpudetect --extra-version='7:0.10.8-1~precise1' --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --prefix=/usr --enable-bzlib --enable-libdc1394 --enable-libfreetype --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-librtmp --enable-libopencv --enable-libopenjpeg --enable-libpulse --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-vaapi --enable-vdpau --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-zlib --enable-gpl --enable-postproc --enable-libcdio --enable-x11grab --enable-libx264 --shlibdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --enable-shared --disable-static
libavutil   51. 35.100 / 51. 35.100
libavcodec   53. 61.100 / 53. 61.100
libavformat  53. 32.100 / 53. 32.100
libavdevice  53. 4.100 / 53. 4.100
libavfilter   2. 61.100 / 2. 61.100
libswscale   2. 1.100 / 2. 1.100
libswresample  0. 6.100 / 0. 6.100
libpostproc  52. 0.100 / 52. 0.100

Đây là toàn bộ nhật ký xây dựng SSR:

$ ./simple-build-and-install 
Detecting ffmpeg/libav ...
Detected ffmpeg.
Detecting x86/x64 ...
x86/x64 = 1
Configuring ...
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables... 
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for ar... ar
checking the archiver (ar) interface... ar
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking how to print strings... printf
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
checking whether the shell understands "+="... yes
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to x86_64-unknown-linux-gnu format... func_convert_file_noop
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to toolchain format... func_convert_file_noop
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for sysroot... no
checking for mt... mt
checking if mt is a manifest tool... no
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... (cached) yes
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for ld used by g++... /usr/bin/ld -m elf_x86_64
checking if the linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) is GNU ld... yes
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking dynamic linker characteristics... (cached) GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking for a sed that does not truncate output... (cached) /bin/sed
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for QT4... yes
checking for moc-qt4... /usr/bin/moc-qt4
checking for rcc-qt4... no
checking for rcc... /usr/bin/rcc
checking for uic-qt4... /usr/bin/uic-qt4
checking for clock_gettime in -lrt... yes
checking for dlfcn.h... (cached) yes
checking for dlsym in -ldl... yes
checking libavformat/avformat.h usability... yes
checking libavformat/avformat.h presence... yes
checking for libavformat/avformat.h... yes
checking for av_guess_format in -lavformat... yes
checking libavcodec/avcodec.h usability... yes
checking libavcodec/avcodec.h presence... yes
checking for libavcodec/avcodec.h... yes
checking for avcodec_find_encoder_by_name in -lavcodec... yes
checking libavutil/avutil.h usability... yes
checking libavutil/avutil.h presence... yes
checking for libavutil/avutil.h... yes
checking libavutil/mathematics.h usability... yes
checking libavutil/mathematics.h presence... yes
checking for libavutil/mathematics.h... yes
checking for av_rescale_q in -lavutil... yes
checking libswscale/swscale.h usability... yes
checking libswscale/swscale.h presence... yes
checking for libswscale/swscale.h... yes
checking for sws_scale in -lswscale... yes
checking X11/Xlib.h usability... yes
checking X11/Xlib.h presence... yes
checking for X11/Xlib.h... yes
checking for X11/Xutil.h... yes
checking for XOpenDisplay in -lX11... yes
checking for X11/extensions/Xfixes.h... yes
checking for XFixesGetCursorImage in -lXfixes... yes
checking for X11/extensions/XShm.h... yes
checking for XShmCreateImage in -lXext... yes
checking alsa/asoundlib.h usability... yes
checking alsa/asoundlib.h presence... yes
checking for alsa/asoundlib.h... yes
checking for snd_pcm_open in -lasound... yes
checking pulse/context.h usability... yes
checking pulse/context.h presence... yes
checking for pulse/context.h... yes
checking for pa_context_new in -lpulse... yes
checking GL/gl.h usability... yes
checking GL/gl.h presence... yes
checking for GL/gl.h... yes
checking for GL/glext.h... yes
checking for GL/glx.h... yes
checking for glPushAttrib in -lGL... yes
checking GL/glu.h usability... yes
checking GL/glu.h presence... yes
checking for GL/glu.h... yes
checking for gluErrorString in -lGLU... yes
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating data/Makefile
config.status: creating glinject/Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: config.h is unchanged
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
Compiling ...
make all-recursive
make[1]: Entering directory `/workspaces/ssr/build'
Making all in data
make[2]: Entering directory `/workspaces/ssr/build/data'
make[2]: Nothing to be done for `all'.
make[2]: Leaving directory `/workspaces/ssr/build/data'
Making all in glinject
make[2]: Entering directory `/workspaces/ssr/build/glinject'
make[2]: Nothing to be done for `all'.
make[2]: Leaving directory `/workspaces/ssr/build/glinject'
Making all in src
make[2]: Entering directory `/workspaces/ssr/build/src'
make[2]: Nothing to be done for `all'.
make[2]: Leaving directory `/workspaces/ssr/build/src'
make[2]: Entering directory `/workspaces/ssr/build'
make[2]: Leaving directory `/workspaces/ssr/build'
make[1]: Leaving directory `/workspaces/ssr/build'
Configuring 32-bit GLInject library ...
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc -m32
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables... 
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc -m32 accepts -g... yes
checking for gcc -m32 option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc -m32 understands -c and -o together... yes
checking dependency style of gcc -m32... gcc3
checking for ar... ar
checking the archiver (ar) interface... ar
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking how to print strings... printf
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by gcc -m32... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
checking whether the shell understands "+="... yes
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to x86_64-unknown-linux-gnu format... func_convert_file_noop
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to toolchain format... func_convert_file_noop
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc -m32 object... ok
checking for sysroot... no
checking for mt... mt
checking if mt is a manifest tool... no
checking how to run the C preprocessor... gcc -m32 -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if gcc -m32 supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc -m32 option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc -m32 PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if gcc -m32 static flag -static works... yes
checking if gcc -m32 supports -c -o file.o... yes
checking if gcc -m32 supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc -m32 linker (/usr/bin/ld -m elf_i386) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking for gcc... (cached) gcc -m32
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc -m32 accepts -g... (cached) yes
checking for gcc -m32 option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking whether gcc -m32 understands -c and -o together... (cached) yes
checking dependency style of gcc -m32... (cached) gcc3
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ -m32 accepts -g... yes
checking dependency style of g++ -m32... gcc3
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -m32 -E
checking for ld used by g++ -m32... /usr/bin/ld -m elf_i386
checking if the linker (/usr/bin/ld -m elf_i386) is GNU ld... yes
checking whether the g++ -m32 linker (/usr/bin/ld -m elf_i386) supports shared libraries... yes
checking for g++ -m32 option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if g++ -m32 PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if g++ -m32 static flag -static works... yes
checking if g++ -m32 supports -c -o file.o... yes
checking if g++ -m32 supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the g++ -m32 linker (/usr/bin/ld -m elf_i386) supports shared libraries... yes
checking dynamic linker characteristics... (cached) GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking for a sed that does not truncate output... (cached) /bin/sed
checking for clock_gettime in -lrt... yes
checking for dlfcn.h... (cached) yes
checking for dlsym in -ldl... yes
checking X11/Xlib.h usability... yes
checking X11/Xlib.h presence... yes
checking for X11/Xlib.h... yes
checking for X11/Xutil.h... yes
checking for XOpenDisplay in -lX11... no
configure: error: required library missing

4
2017-09-19 16:48


gốc
Các câu trả lời:


Tôi đã làm việc này với một số trợ giúp từ nhà phát triển. Đầu tiên, dev nói rằng phiên bản ffmpeg của tôi là tốt. Ông cũng làm rõ rằng nếu đầu ra của simple-build-and-install bao gồm 'Cấu hình thư viện GLInject 32-bit' (tức là, nếu bạn quản lý để đến điểm đó trong quá trình xây dựng), điều đó có nghĩa là phần xây dựng 64 bit là OK. Điều đó có nghĩa là giải pháp là sử dụng cách giải quyết symlink của anh ấy.

Dưới đây là các bước chính xác của tôi.

Lưu ý rằng tôi đã bỏ qua một bước do nhà phát triển đề xuất. Tôi bỏ qua nó vì liên kết mục tiêu đã tồn tại và tôi muốn thử nó mà không thay đổi liên kết đó. (Nó đã làm việc.)

sudo apt-get install build-essential pkg-config qt4-qmake libqt4-dev libavformat-dev libavcodec-dev libavutil-dev libswscale-dev libasound2-dev libpulse-dev libgl1-mesa-dev libx11-dev libxext-dev libxfixes-dev g++-multilib ia32-libs
cd /workspaces/ (or any path you choose - see note below)
git clone https://github.com/MaartenBaert/ssr.git (in my case the project path is /workspaces/ssr/)
sudo mkdir /usr/lib32/fglrx/
cd /usr/lib/i386-linux-gnu/
sudo ln -s libGL.so.1 /usr/lib32/fglrx/libGL.so # only for proprietary AMD drivers!
# SKIP: sudo ln -s fglrx/libGL.so /usr/lib32/libGL.so  # only for proprietary AMD drivers!
sudo ln -s libGLU.so.1 libGLU.so
sudo ln -s libX11.so.6 libX11.so
sudo ln -s libXext.so.6 libXext.so
sudo ln -s libXfixes.so.3 libXfixes.so
sudo ldconfig
cd /path/to/ssr (will be the ssr directory under `/workspaces/` in my example)
$ ./simple-build-and-install 

Kết quả cuối cùng:

Running post-install script ...
Done.

Vì vậy, tôi chạy nó và nó đã không sụp đổ! :-) Đó là thay đổi lớn đầu tiên.

Sau đó, tôi đã thử nghiệm nó. Tôi đã sử dụng tất cả các cài đặt mặc định. Và màn hình được ghi lại nhìn và nghe rất hay !!! Tôi rất hài lòng. Phần mềm này rất dễ sử dụng và nó hoạt động rất tốt.


4
2017-09-19 18:29"Gói 'ia32-libs' không có ứng cử viên cài đặt" ... đó là những gì tôi nhận được. chỉnh sửa: oh, đây là từ năm 2013. Tôi không thông báo - Karel Bílek