Câu hỏi Tại sao kết nối ssh của tôi rơi ngay sau khi tôi nhập mật khẩu?


Vì vậy, tôi đang cố gắng để có được một kết nối giữa hai máy tính Ubuntu. Đây là những gì sẽ xảy ra khi tôi cố gắng kết nối:

jordan@0.0.0.2:~$ ssh david@0.0.0.1
david@0.0.0.1's password: 
Welcome to Ubuntu 12.04.1 LTS (GNU/Linux 3.2.0-29-generic-pae i686)

* Documentation: https://help.ubuntu.com/

Last login: Tue Sep 24 13:18:04 2013 from jordan-h8-1437c.local
You'll feel devilish tonight. Toss dynamite caps under a flamenco dancer's
heel.
Connection to 0.0.0.1 closed.

Nó không cung cấp cho một lỗi nó chỉ đóng kết nối.

Đầu ra của ssh -vvv david@0.0.0.1:

jordan@0.0.0.2:~$ ssh -vvv david@0.0.0.1
OpenSSH_6.0p1 Debian-3ubuntu1, OpenSSL 1.0.1c 10 May 2012
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for *
debug2: ssh_connect: needpriv 0
debug1: Connecting to 0.0.0.1 [0.0.0.1] port 22.
debug1: Connection established.
debug3: Incorrect RSA1 identifier
debug3: Could not load "/home/jordan/.ssh/id_rsa" as a RSA1 public key
debug1: identity file /home/jordan/.ssh/id_rsa type 1
debug1: Checking blacklist file /usr/share/ssh/blacklist.RSA-2048
debug1: Checking blacklist file /etc/ssh/blacklist.RSA-2048
debug1: identity file /home/jordan/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /home/jordan/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file /home/jordan/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: identity file /home/jordan/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file /home/jordan/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_5.9p1 Debian             5ubuntu1.1
debug1: match: OpenSSH_5.9p1 Debian-5ubuntu1.1 pat OpenSSH_5*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_6.0p1 Debian-3ubuntu1
debug2: fd 3 setting O_NONBLOCK
debug3: load_hostkeys: loading entries for host "0.0.0.1" from file   "/home/jordan/.ssh/known_hosts"
debug3: load_hostkeys: found key type ECDSA in file /home/jordan/.ssh/known_hosts:31
debug3: load_hostkeys: loaded 1 keys
debug3: order_hostkeyalgs: prefer hostkeyalgs: ecdsa-sha2-nistp256-cert-  v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521-cert-  v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug2: kex_parse_kexinit: ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-  nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-  hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1
debug2: kex_parse_kexinit: ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-  nistp384-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-  nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521,ssh-rsa-cert-v01@openssh.com,ssh-dss-  cert-v01@openssh.com,ssh-rsa-cert-v00@openssh.com,ssh-dss-cert-v00@openssh.com,ssh-  rsa,ssh-dss
debug2: kex_parse_kexinit: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-  ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-  cbc,arcfour,rijndael-cbc@lysator.liu.se
debug2: kex_parse_kexinit: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,arcfour,rijndael-cbc@lysator.liu.se
debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-  sha2-256-96,hmac-sha2-512,hmac-sha2-512-96,hmac-ripemd160,hmac-  ripemd160@openssh.com,hmac-sha1-96,hmac-md5-96
debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha2-256-96,hmac-sha2-512,hmac-sha2-512-96,hmac-ripemd160,hmac-  ripemd160@openssh.com,hmac-sha1-96,hmac-md5-96
debug2: kex_parse_kexinit: none,zlib@openssh.com,zlib
debug2: kex_parse_kexinit: none,zlib@openssh.com,zlib
debug2: kex_parse_kexinit: 
debug2: kex_parse_kexinit: 
debug2: kex_parse_kexinit: first_kex_follows 0 
debug2: kex_parse_kexinit: reserved 0 
debug2: kex_parse_kexinit: ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1
debug2: kex_parse_kexinit: ssh-rsa,ssh-dss,ecdsa-sha2-nistp256
debug2: kex_parse_kexinit: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,arcfour,rijndael-cbc@lysator.liu.se
debug2: kex_parse_kexinit: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,arcfour,rijndael-cbc@lysator.liu.se
debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-  sha2-256-96,hmac-sha2-512,hmac-sha2-512-96,hmac-ripemd160,hmac-  ripemd160@openssh.com,hmac-sha1-96,hmac-md5-96
debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha2-256-96,hmac-sha2-512,hmac-sha2-512-96,hmac-ripemd160,hmac-ripemd160@openssh.com,hmac-sha1-96,hmac-md5-96
debug2: kex_parse_kexinit: none,zlib@openssh.com
debug2: kex_parse_kexinit: none,zlib@openssh.com
debug2: kex_parse_kexinit: 
debug2: kex_parse_kexinit: 
debug2: kex_parse_kexinit: first_kex_follows 0 
debug2: kex_parse_kexinit: reserved 0 
debug2: mac_setup: found hmac-md5
debug1: kex: server->client aes128-ctr hmac-md5 none
debug2: mac_setup: found hmac-md5
debug1: kex: client->server aes128-ctr hmac-md5 none
debug1: sending SSH2_MSG_KEX_ECDH_INIT
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
debug1: Server host key: ECDSA 4f:0f:e0:40:19:6d:4b:66:99:d1:cc:06:9d:b8:d2:05
debug3: load_hostkeys: loading entries for host "0.0.0.1" from file "/home/jordan/.ssh/known_hosts"
debug3: load_hostkeys: found key type ECDSA in file /home/jordan/.ssh/known_hosts:31
debug3: load_hostkeys: loaded 1 keys
debug1: Host '0.0.0.1' is known and matches the ECDSA host key.
debug1: Found key in /home/jordan/.ssh/known_hosts:31
debug1: ssh_ecdsa_verify: signature correct
debug2: kex_derive_keys
debug2: set_newkeys: mode 1
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug2: set_newkeys: mode 0
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: Roaming not allowed by server
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug2: service_accept: ssh-userauth
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug2: key: /home/jordan/.ssh/id_rsa (0x7f5c591c97b0)
debug2: key: /home/jordan/.ssh/id_dsa ((nil))
debug2: key: /home/jordan/.ssh/id_ecdsa ((nil))
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug3: start over, passed a different list publickey,password
debug3: preferred gssapi-keyex,gssapi-with-mic,publickey,keyboard-interactive,password
debug3: authmethod_lookup publickey
debug3: remaining preferred: keyboard-interactive,password
debug3: authmethod_is_enabled publickey
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering RSA public key: /home/jordan/.ssh/id_rsa
debug3: send_pubkey_test
debug2: we sent a publickey packet, wait for reply
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Trying private key: /home/jordan/.ssh/id_dsa
debug3: no such identity: /home/jordan/.ssh/id_dsa
debug1: Trying private key: /home/jordan/.ssh/id_ecdsa
debug3: no such identity: /home/jordan/.ssh/id_ecdsa
debug2: we did not send a packet, disable method
debug3: authmethod_lookup password
debug3: remaining preferred: ,password
debug3: authmethod_is_enabled password
debug1: Next authentication method: password
david@0.0.0.1's password: 
debug3: packet_send2: adding 64 (len 57 padlen 7 extra_pad 64)
debug2: we sent a password packet, wait for reply
debug1: Authentication succeeded (password).
Authenticated to 0.0.0.1 ([0.0.0.1]:22).
debug1: channel 0: new [client-session]
debug3: ssh_session2_open: channel_new: 0
debug2: channel 0: send open
debug1: Requesting no-more-sessions@openssh.com
debug1: Entering interactive session.
debug2: callback start
debug2: client_session2_setup: id 0
debug2: fd 3 setting TCP_NODELAY
debug3: packet_set_tos: set IP_TOS 0x10
debug2: channel 0: request pty-req confirm 1
debug1: Sending environment.
debug3: Ignored env SSH_AGENT_PID
debug3: Ignored env GPG_AGENT_INFO
debug3: Ignored env TERM
debug3: Ignored env SHELL
debug3: Ignored env XDG_SESSION_COOKIE
debug3: Ignored env WINDOWID
debug3: Ignored env GNOME_KEYRING_CONTROL
debug3: Ignored env GTK_MODULES
debug3: Ignored env USER
debug3: Ignored env LS_COLORS
debug3: Ignored env XDG_SESSION_PATH
debug3: Ignored env XDG_SEAT_PATH
debug3: Ignored env SSH_AUTH_SOCK
debug3: Ignored env SESSION_MANAGER
debug3: Ignored env DEFAULTS_PATH
debug3: Ignored env XDG_CONFIG_DIRS
debug3: Ignored env PATH
debug3: Ignored env DESKTOP_SESSION
debug3: Ignored env PWD
debug3: Ignored env GNOME_KEYRING_PID
debug1: Sending env LANG = en_US.UTF-8
debug2: channel 0: request env confirm 0
debug3: Ignored env MANDATORY_PATH
debug3: Ignored env UBUNTU_MENUPROXY
debug3: Ignored env COMPIZ_CONFIG_PROFILE
debug3: Ignored env GDMSESSION
debug3: Ignored env SHLVL
debug3: Ignored env HOME
debug3: Ignored env GNOME_DESKTOP_SESSION_ID
debug3: Ignored env LOGNAME
debug3: Ignored env COMPIZ_BIN_PATH
debug3: Ignored env XDG_DATA_DIRS
debug3: Ignored env DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
debug3: Ignored env LESSOPEN
debug3: Ignored env XDG_RUNTIME_DIR
debug3: Ignored env DISPLAY
debug3: Ignored env XDG_CURRENT_DESKTOP
debug3: Ignored env LESSCLOSE
debug3: Ignored env COLORTERM
debug3: Ignored env XAUTHORITY
debug3: Ignored env _
debug2: channel 0: request shell confirm 1
debug2: callback done
debug2: channel 0: open confirm rwindow 0 rmax 32768
debug2: channel_input_status_confirm: type 99 id 0
debug2: PTY allocation request accepted on channel 0
debug2: channel 0: rcvd adjust 2097152
debug2: channel_input_status_confirm: type 99 id 0
debug2: shell request accepted on channel 0
Welcome to Ubuntu 12.04.1 LTS (GNU/Linux 3.2.0-29-generic-pae i686)

* Documentation: https://help.ubuntu.com/

Last login: Tue Sep 24 13:25:28 2013 from jordan-h8-1437c.local
A gift of a flower will soon be made to you.
debug2: channel 0: rcvd eof
debug2: channel 0: output open -> drain
debug2: channel 0: obuf empty
debug2: channel 0: close_write
debug2: channel 0: output drain -> closed
debug1: client_input_channel_req: channel 0 rtype exit-status reply 0
debug1: client_input_channel_req: channel 0 rtype eow@openssh.com reply 0
debug2: channel 0: rcvd eow
debug2: channel 0: close_read
debug2: channel 0: input open -> closed
debug2: channel 0: rcvd close
debug3: channel 0: will not send data after close
debug2: channel 0: almost dead
debug2: channel 0: gc: notify user
debug2: channel 0: gc: user detached
debug2: channel 0: send close
debug2: channel 0: is dead
debug2: channel 0: garbage collecting
debug1: channel 0: free: client-session, nchannels 1
debug3: channel 0: status: The following connections are open:
#0 client-session (t4 r0 i3/0 o3/0 fd -1/-1 cc -1)

Connection to 0.0.0.1 closed.
Transferred: sent 2488, received 1936 bytes, in 0.4 seconds
Bytes per second: sent 6062.2, received 4717.2
debug1: Exit status 0`

Đầu ra của ssh david@0.0.0.1 cat .bashrc .bash_profile .profile .login:

# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples

# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return

# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth

# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend

# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar

# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "$debian_chroot" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
  debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
  xterm-color) color_prompt=yes;;
esac

# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
#force_color_prompt=yes

if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
  if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
  # We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
  # (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
  # a case would tend to support setf rather than setaf.)
  color_prompt=yes
  else
  color_prompt=
  fi
fi

if [ "$color_prompt" = yes ]; then
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\  [\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
  PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
  ;;
*)
  ;;
esac

# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
  test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
  alias ls='ls --color=auto'
  #alias dir='dir --color=auto'
  #alias vdir='vdir --color=auto'

  alias grep='grep --color=auto'
  alias fgrep='fgrep --color=auto'
  alias egrep='egrep --color=auto'
fi

# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'

# Add an "alert" alias for long running commands. Use like so:
#  sleep 10; alert
alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)"   "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
  . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then
  . /etc/bash_completion
fi

PATH=$PATH:$HOME/.rvm/bin # Add RVM to PATH for scripting
[[ -s "/home/david/.rvm/scripts/rvm" ]] && source "/home/david/.rvm/scripts/rvm"
[[ -s "/home/david/.rvm/scripts/rvm" ]] && source "/home/david/.rvm/scripts/rvm"

fortune

#[[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && source "$HOME/.rvm/scripts/rvm" # Load RVM into   a shell session *as a function*

fortune

exit 0
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.

# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
# for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
#umask 022

# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
  # include .bashrc if it exists
  if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
  . "$HOME/.bashrc"
  fi
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
  PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi
cat: .login: No such file or directory

4
2017-09-24 19:52


gốc


Bạn có thể nhận được đầu ra của ssh david@0.0.0.1 cat .bashrc .bash_profile .profile .login và dán vào đây. - Braiam
Kiểm tra /var/log/auth.log trên 0.0.0.1, kiểm tra ~ / .profile, ~ / .bashrc của bạn trên 0.0.0.1, đảm bảo rằng shell của bạn nằm trong / etc / shells trên target. Tất cả các trường trong mục / etc / passwd của bạn có đúng không? Đăng nhập của bạn không thành công tại thời điểm "trở thành người dùng". - waltinator
@Braiam Đã cập nhật. waltinator: Tôi sẽ xem xét khi tôi có cơ hội - troylatroy
Đây là một exit 0 tuyên bố trong (có thể) của bạn .bash_profile. Xem danh sách thứ hai trong câu hỏi của bạn, ngay sau tài sản thứ hai. - zwets
Tôi nên làm gì về exit 0? Nó có nên là một số khác hoặc nó chỉ nên được nhận xét? - troylatroy


Các câu trả lời:


Đây là một exit 0 trong của bạn .bash_profile tệp kích hoạt bash để thoát. Xóa nó vì nó không cần thiết:

ssh david@0.0.0.1 sed -i '/exit\ 0/d' .bashrc .bash_profile .profile .login

4
2017-11-26 19:14Tuyệt vời! Loại bỏ exit 0 đã làm việc nhưng tôi không thể ssh david@0.0.0.1 sed -i '/exit 0/d' .bashrc .bash_profile .profile .login làm việc. Đây là đầu ra cho rằng: sed: -e expression #1, char 5: unterminated address regex - troylatroy
@troylatroy cảm ơn, bây giờ nó hoạt động, quên thoát khỏi <space> - Braiam
Nhận lỗi này connect to host 0.0.0.1 port 22: Invalid argument. Ubuntu 14.04 - Sisir
@Sisir không có lệnh mà bạn đưa ra, tôi không biết bạn đang làm gì sai. - Braiam


Tôi đã phải đối mặt với cùng một vấn đề ..

nhưng khi tôi kiểm tra người dùng, người dùng tôi đang sử dụng không được phép truy cập SSH qua máy chủ.

Vì vậy, tôi khuyên bạn nên kiểm tra chéo quyền người dùng mà người dùng của bạn (david) được phép truy cập SSH trên máy chủ.


0
2018-06-20 06:18Cảm ơn bạn đã đề xuất nhưng vấn đề này đã được giải quyết hơn một năm trước ... - troylatroy
aaahhh .. đó là lỗi của tôi tôi đã cố gắng với một người dùng không được phép sử dụng ssh. :( - user3440483
Điều này sẽ là nếu vỏ của người dùng được đặt thành /bin/false. Xem thêm: unix.stackexchange.com/questions/59487/… - Jeevan Takhar