Câu hỏi Làm thế nào để tắt bluetooth? [bản sao]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Tôi muốn tắt bluetooth. Dường như nó đã bị tắt, nhưng mọi lần khởi động lại xuất hiện ở bảng điều khiển.

Đây là cách nhìn vào Cài đặt.

enter image description here


4
2017-09-05 16:04


gốc
Các câu trả lời:


Điều này có thể hữu ích: Cách khởi động bằng bluetooth đã tắt

Đặc biệt câu trả lời của Stepbaer:

Tôi đã tìm thấy cách thực hiện với cách giải quyết "sạch":

http://catlingmindswipe.blogspot.com/2012/05/how-to-disable-bluetooth-on-startup.html

Trên thực tế việc thay đổi /etc/bluetooth/main.conf là đủ cho tôi.

InitiallyPowered = true

4
2017-09-05 16:11Đã thử nó trên một Toshiba Satellite và nó không hoạt động. Đang thêm rfkill block bluetooth đến rc.local đã làm công việc. - Daniel
Điều này đã không làm việc trên 15,10 hoặc. Nhưng tôi đã tìm thấy một giải pháp: askubuntu.com/a/696226/34298 - rubo77