Câu hỏi làm thế nào để thay đổi thư mục wineprefix mặc định của winetricks [trùng lặp]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Tôi muốn sửa đổi wineprefix cài đặt với playonlinux bằng cách sử dụng Winetricks.


4
2017-07-11 07:33


gốc
Các câu trả lời:


Bạn có thể dính

export WINEPREFIX=/home/$USER/.playonlinux/path/to/prefix/

trong ~/.bashrc (và sau đó chạy source ~/.bashrc để tải nó lần đầu tiên nếu bạn đã ở trong một thiết bị đầu cuối)

Hoặc chỉ cần tiền tố của bạn winetricks  lệnh như:

WINEPREFIX=/home/$USER/.playonlinux/path/to/prefix/ winetricks blah blah blah

Tôi không sử dụng POL nhưng tôi có trong quá khứ và tôi nghĩ rằng có một nút hoặc mục trình đơn cho phép bạn chạy nhiều winetricks mọi thứ mà không cần phải chạy thủ công. Tôi có lẽ sai nhưng hãy nhìn nó.


4
2017-07-11 07:55