Câu hỏi Biên dịch apib undefined tham chiếu đến ký hiệu 'pthread_create @@ GLIBC_2.2.5'


Tôi muốn biên dịch apib trên hộp ubuntu 13.04 của tôi nhưng tôi gặp vấn đề với lib pthread. Đây là lỗi mà tôi nhận được:

$ colormake -j 5
cd src && make all
make[1]: Entering directory `/home/monkey/bin/apib-1_0/src'
gcc -std=gnu99 -pedantic -Wall -Wno-deprecated-declarations -g -O2 -I. -I/usr/include/apr-1.0 -DHAVE_CONFIG_H -D_GNU_SOURCE  -c -o apib_cpu.o apib_cpu.c
gcc -std=gnu99 -pedantic -Wall -Wno-deprecated-declarations -g -O2 -I. -I/usr/include/apr-1.0 -DHAVE_CONFIG_H -D_GNU_SOURCE  -c -o apib_iothread.o apib_iothread.c
gcc -std=gnu99 -pedantic -Wall -Wno-deprecated-declarations -g -O2 -I. -I/usr/include/apr-1.0 -DHAVE_CONFIG_H -D_GNU_SOURCE  -c -o apib_lines.o apib_lines.c
gcc -std=gnu99 -pedantic -Wall -Wno-deprecated-declarations -g -O2 -I. -I/usr/include/apr-1.0 -DHAVE_CONFIG_H -D_GNU_SOURCE  -c -o apib_main.o apib_main.c
gcc -std=gnu99 -pedantic -Wall -Wno-deprecated-declarations -g -O2 -I. -I/usr/include/apr-1.0 -DHAVE_CONFIG_H -D_GNU_SOURCE  -c -o apib_oauth.o apib_oauth.c
gcc -std=gnu99 -pedantic -Wall -Wno-deprecated-declarations -g -O2 -I. -I/usr/include/apr-1.0 -DHAVE_CONFIG_H -D_GNU_SOURCE  -c -o apib_reporting.o apib_reporting.c
gcc -std=gnu99 -pedantic -Wall -Wno-deprecated-declarations -g -O2 -I. -I/usr/include/apr-1.0 -DHAVE_CONFIG_H -D_GNU_SOURCE  -c -o apib_priorityq.o apib_priorityq.c
gcc -std=gnu99 -pedantic -Wall -Wno-deprecated-declarations -g -O2 -I. -I/usr/include/apr-1.0 -DHAVE_CONFIG_H -D_GNU_SOURCE  -c -o apib_url.o apib_url.c
gcc -std=gnu99 -pedantic -Wall -Wno-deprecated-declarations -g -O2 -I. -I/usr/include/apr-1.0 -DHAVE_CONFIG_H -D_GNU_SOURCE  -c -o apib_mon.o apib_mon.c
gcc -std=gnu99 -pedantic -Wall -Wno-deprecated-declarations -o ../apibmon apib_mon.o apib_lines.o apib_cpu.o -lapr-1
/usr/bin/ld: apib_mon.o: undefined reference to symbol 'pthread_create@@GLIBC_2.2.5'
/usr/bin/ld: note: 'pthread_create@@GLIBC_2.2.5' is defined in DSO /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 so try adding it to the linker command line
/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0: could not read symbols: Invalid operation
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[1]: *** [../apibmon] Error 1
make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[1]: Leaving directory `/home/monkey/bin/apib-1_0/src'
make: *** [all] Error 2

Trong khi tất cả các thư viện cần thiết được cài đặt:

$ dpkg -l | grep apr && dpkg -l | grep libssl
ii libapr1                  1.4.6-3ubuntu1               amd64    Apache Portable Runtime Library
ii libapr1-dev                1.4.6-3ubuntu1               amd64    Apache Portable Runtime Library - Development Headers
ii libaprutil1                1.4.1-3                  amd64    Apache Portable Runtime Utility Library
ii libaprutil1-dbd-sqlite3          1.4.1-3                  amd64    Apache Portable Runtime Utility Library - SQLite3 Driver
ii libaprutil1-dev              1.4.1-3                  amd64    Apache Portable Runtime Utility Library - Development Headers
ii libaprutil1-ldap             1.4.1-3                  amd64    Apache Portable Runtime Utility Library - LDAP Driver
ii libssl-dev                1.0.1c-4ubuntu8.1             amd64    SSL development libraries, header files and documentation
ii libssl-doc                1.0.1c-4ubuntu8.1             all     SSL development documentation documentation
ii libssl1.0.0:amd64             1.0.1c-4ubuntu8.1             amd64    SSL shared libraries
ii libssl1.0.0:i386             1.0.1c-4ubuntu8.1             i386     SSL shared libraries

Trong Makefile:

APR_LIBS = -L/lib/x86_64-linux-gnu/ -lm -lcrypto -lpthread -lssl -lapr-1 -laprutil-1

4
2018-06-16 12:49


gốc


nó trông giống như một lỗi kiểm tra chính tả, bởi vì "không thể đọc các biểu tượng" - bạn có thể thông báo cho các lập trình viên tại gnu.org resp. tại gcc và glibc?! - dschinn1001


Các câu trả lời:


OK, tôi đã tìm thấy nó - đã xảy ra lỗi trong Makefile

APR_ONLY_LIBS không có liên kết libthread:

APR_ONLY_LIBS = -lapr-1

Vì vậy, tôi đã thay đổi nó thành:

APR_ONLY_LIBS = -lapr-1 -lpthread

5
2018-06-16 13:13

Nếu bạn đến đây gây ra một vấn đề về kiến ​​xây dựng, chỉ cần bao gồm pthread.

<property name="client.lib.path" value="/usr/local/lib"/> #this filepath
<property name="client.lib.list" value="fltk,pthread,stdc++"/> #this line
<libset dir="${client.lib.path}" libs="${client.lib.list}"/> #variable here with file path mentioned above

-1
2017-10-20 19:02Chào mừng bạn đến với Hỏi Ubuntu! Tôi khuyên bạn nên chỉnh sửaing câu trả lời này để mở rộng nó với các chi tiết cụ thể về cách thực hiện điều này. (Xem thêm Làm cách nào để viết câu trả lời hay? để được tư vấn chung về những loại câu trả lời nào được coi là có giá trị nhất trên AskUbuntu.) - David Foerster